Emner: PROPSY308 Personlighetspsykologi - Vår 2021
Studiepoeng

15.0

Undervisningsspråk

Norsk

 

Mål og innhald

Emnet skal gi studentene kunnskap i sentrale perspektiver, teorier, begrep, tema, metoder, og forskningsresultater innenfor feltet personlighetspsykologi. Problemstillinger som vil bli belyst innebefatter resiliens, patologisk utvikling, og individuelle forskjeller. Studentene vil få kunnskaper om og erfaring i å relatere ulike personlighetspsykologiske perspektiv til utøvelse av psykologrollen, og gjennom praksis, casebeskrivelser og øvelser lære anvendelse av psykologiske tester i forbindelse med utredninger, samt relatere ulike personlighetspsykologiske perspektiv til utøvelsen av psykologrollen. Emnet skal introdusere faglige og etiske krav til psykologiske tester og studentene skal også få en innføring i bruk av sentrale statistiske redskaper som anvendes i testutvikling.

 

Tema 1: Personlighetsteori

Temaet personlighetsteori skal gi studentene kunnskap i sentrale personlighetspsykologiske perspektiv, teorier, begrep, metoder, og forskningsresultater innen områder som eksistensialisme, psykodynamiske teorier, biologiske tilnærminger, trekkteorier, og læringspsykologiske tilnærminger. Sentrale problemstillinger som blir belyst er resiliens, patologisk utvikling, og individuelle forskjeller.

 

 

 

Tema 2: Testteori og faktoranalyse

Sentrale personlighetsteorier og personlighetstester bygger på testteoretiske prinsipper. Informert bruk av tester og teorier forutsetter kjennskap til disse prinsippene. Studentene skal gjennom praktiske oppgaver, få erfaring i bruk av sentrale statistiske redskaper som anvendes i testutvikling, samt krysskulturelle aspekt ved tester. Kurset vil ha hovedfokus på praktisk erfaring med ulike faktoranalytiske teknikker.

 

Tema 3: Kartlegging

Dette kurset skal gjøre studenten i stand til å gjøre rede for, og kunne foreta en kritisk vurdering av sentrale problemstillinger, begrep, og forskningsresultater knyttet til bruk av test som datainnsamlingsmetode, og som klinisk- og normalpsykologisk kartleggingsinstrument. Studentene skal lære å bruke testen MMPI.

 

 

Tema 4: Praksisøvelse/casearbeid

Studenten skal få erfaringsbasert læring i form av praksisøvelser eller casearbeid. Praksis skal gjøre kandidatene i stand til å foreta utredning ved bruk av vanlige personlighetstester, gi en kritisk tolking av resultater og å gi tilbakemelding på og rapportere disse i henhold til vanlige retningslinjer for testbruk.

 

Tema 5: Emneoppgave

Studenten skal skrive en semesteroppgave knyttet til personlighetspsykologi. Denne kan være teoretisk eller empirisk. Det vil som alternativ til en skriftlig oppgave være anledning til å arbeide som forskningsassistent.

 

Læringsutbyte

 Kunnskaper:

Ved endt emne skal studentene kunne

 

Ferdigheter

Ved endt emne skal studentene kunne:

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene kunne:

 

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tidligere emner i psykologprogrammet

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminar, gruppeøvelser, praksis samt egenerfaring med testing.

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for vurdering "godkjent"/"ikke godkjent".

 

Vurderingsformer

Skoleeksamen på 3 timer i temaet personlighetsteori.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

 

Karakterskala

Bokstavkarakterskala A-F på skoleeksamen.

 

Litteraturliste

Anbefalt litteratur, anbefalte web sider, testmateriell

 

Emneevaluering

Emneevaluering foretas i samsvar med UiB sitt kvalitetssikringsprogram gjennom elektroniske skjema eller ved bruk av referansegrupper/fokusgrupper.

 

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet