Emner: PROPSY315 Samfunnspsykologi - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår / Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Universitetet i Bergen tilbyr studentar på profesjonsstudiet i psykologi forelesingar og rettleia praksis i emnet samfunnspsykologi. Emnet har som mål å gi studentane kunnskapar og erfaringar innan samfunnspsykologien som disiplin, kunnskap om relevante arbeids- og forskningsmetodar og innsikt i samfunnspsykologiske praksisområde. Det vil bli lagt vekt på at studentane skal forstå kontekstuelle og samfunnsmessige faktorars betydning for psykisk helse og livskvalitet, og korleis ein kan forebygge sjukdom og fremme helse gjennom lokalsamfunnsbaserte tiltak og tiltak på systemnivå. Vidare vil brukarperspektiv og samfunnspsykologisk forståing av marginaliseringsprosessar inngå som viktige tema. Studentane vil få oversikt over ulike samfunnspsykologiske arbeidsmetodar, inklusive aksjonsforsking, og dei vil få erfaring frå samfunnspsykologisk praksis gjennom eit eige prosjektarbeid

Tema 1: Introduksjon til samfunnspsykologien

I tema 1 blir samfunnspsykologien introdusert som disiplin. Studentane får også ei innføring i psykiske lidingar og psykiske helseproblems omfang, risikofaktorar og ressursfaktorar. Studentane får kjennskap til epidemiologiske omgrep og epidemiologisk metode.

Tema 2: Sosial og samfunnsmessig kontekst

I tema 2 gis studentene innføring i sentrale tema som sosial kapital, sosiale nettverk, sosial støtte og deres betydning for psykisk helse. Videre blir det gitt innføring i samfunnsmessige faktorers betydning for psykisk helse og samfunnspsykologisk forståelse av marginaliseringsprosesser. Studentene introduseres for aksjonsforskning og brukermedvirkning.

Tema 3: Samfunnspsykologien som praksisfelt

I tema 3 gis studentene innføring samfunnspsykologien som praksisfelt gjennom fokus på forebyggende strategier og tiltak på området psykisk helse. Det vil særlig bli lagt vekt på lokalsamfunnsbaserte tilnærminger og tiltak på kommunenivå. Studentene introduseres for Samhandlingsreformen, folkehelseloven og samfunnspsykologiens posisjon og potensiale. Det blir gitt en innføring i evaluering av lokalsamfunnsbaserte forebyggende og helsefremmende tiltak og forberedelse til samfunnspsykologisk praksis.

Tema 4: Prosjektbasert samfunnspsykologisk praksisarbeid

Studentene gjennomfører en prosjektbasert samfunnspsykologisk praksis av samlet varighet på 15 dager. Praksis skal avvikles i løpet av en periode på om lag fem uker, og etter avtale med den enkelte praksisplass. Praksisen legges opp som et prosjektarbeid rundt konkrete problemstillinger som er relevante for aktører innen samfunnspsykologi. Studentene gjennomfører praksis i grupper og praksisprosjektene er utarbeidet i samarbeid mellom praksisstedet og fagpersonene tilknyttet faget ved fakultetet. Praksisen skal gi studenten konkret erfaring med prosjektarbeid innen det samfunnspsykologiske feltet. Relevante praksisprosjekter utarbeides i samarbeid med aktører som for eksempel Forsvaret, Folkehelseinstituttet, RVTS, helseforetak og kommunepsykologtjenesten. Praksisarbeidet skal oppsummeres skriftlig i rapportform og presenteres for kullet og praksisplassen. Det skriftlige arbeidet og presentasjonen skal binde praksisarbeidet sammen med de øvrige tema 1-3 for faget.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har:

 

Ferdigheiter

Studenten kan:

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare kurs og emne i profesjonsstudiet må vere gjennomført og greidd.

Tilrådde forkunnskapar

.

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga består i ei forelesingsrekke i sekvensar som er basert på sentrale tema innan samfunnspsykologi. Forelesingane skal introdusere studentane for samfunnspsykologi som felt og førebu dei til praksis i samfunnspsykologi. Forelesingsrekka munnar ut i eit dagsseminar der representantar frå dei aktuelle praksisplassane kjem for å presentere praksisprosjekta sine. Studentane fordeler seg deretter på dei ulike praksisprosjekta. Seminardagen blir avslutta med gruppearbeid og møte mellom studentane (praksisgrupper) og ein representant frå den valde praksisplassen. I forelesingsrekka inngår også ein avsluttande praksiskonferanse (1 dag), der praksisprosjektet, inkludert eventuelle funn, tolkingar og implikasjonar, blir presentert for medstudentar og representantar frå praksisplassen. Totalt omfang er 10 studiepoeng.

Gjennomføring av prosjektbasert samfunnspsykologisk praksis inkluderer arbeid med praksisrapport samt førebuing til munnleg framlegging (presentasjon på praksiskonferanse). Totalt omfang er 5 studiepoeng.

Praksisrapporten skal gjennomførast som eit gruppearbeid og skal ha eit omfang på inntil 15 sider (ekskl. referansar). Formatet på praksisrapporten skal følge ein mal som blir gjort tilgjengeleg for studentane i samband med kurset (APA-standard for kjeldebruk). Minst to sider av rapporten skal plassere prosjektet i det samfunnspsykologiske fagfeltet. Denne delen skal trekke inn perspektiv og modellar som blir presentert i forelesingsrekka og gjennom tilrådd litteratur.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av en forelesningsrekke som er organisert i sekvenser basert på sentrale tema innen samfunnspsykologi. Forelesningene skal introdusere studenten til samfunnspsykologi som felt og forberede studentene til praksis i samfunnspsykologi. Forelesningsrekken munner ut i et seminar (1 dag), hvor representanter fra de aktuelle praksisplassene kommer for å presentere sine praksisprosjekter. Studentene fordeler seg så mellom de ulike praksisprosjektene. Seminardagen avsluttes med gruppearbeid og møter mellom studentene (praksisgrupper) og representant fra den valgte praksisplassen. I forelesningsrekken inngår også en avsluttende praksiskonferanse (1 dag), hvor praksisprosjektet, inkludert eventuelle funn, tolkninger og implikasjoner, presenteres for medstudenter og representanter fra praksisplass. Totalt omfang er 10 studiepoeng.

Gjennomføring av prosjektbasert samfunnspsykologisk praksis inkluderer arbeid med praksisrapport samt forberedelse til muntlig fremlegging (presentasjon på praksiskonferanse). Totalt omfang er 5 studiepoeng.

Praksisrapporten gjennomføres som et gruppearbeid og skal ha et omfang på inntil 15 sider (ekskl. referanser). Formatet på praksisrapporten skal følge en mal som blir gjort tilgjengelig for studentene i forbindelse med kurset (APA standard for kildebruk). Minst to sider av rapporten skal plassere prosjektet i det samfunnspsykologiske fagfeltet. Denne delen skal trekke inn perspektiver og modeller som blir presentert i forelesningsrekken og gjennom anbefalt litteratur.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav må bli godkjende.

Vurderingsformer

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår / Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil normalt vere klar i Leganto innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Vanlege audiovisuelle hjelpemiddel og film-/videoopptak vil bli nytta i undervisninga.

Ei oversiktsbok vil bli tilrådd som kjernelitteratur for den tematiske innføringa i samfunnspsykologi.

Anna relevant materiale vil bli tilgjengeleg på kursets heimeside og i samband med praksisrapporten.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultet

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet