Emner: PROPSY315 Samfunnspsykologi - Vår 2021
Undervisningsspråk

Norsk

 

Mål og innhald

Universitetet i Bergen tilbyr studenter på profesjonsstudiet i psykologi forelesninger og veiledet praksis i emnet samfunnspsykologi. Emnet har som mål å gi studentene kunnskaper og erfaringer innen samfunnspsykologien som disiplin, kunnskaper om relevante arbeids og forskningsmetoder og innsikt i samfunnspsykologiske praksisområder. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal forstå kontekstuelle og samfunnsmessige faktorers betydning for psykisk helse og livskvalitet, og hvordan en kan forebygge sykdom og fremme helse gjennom lokalsamfunnsbaserte tiltak og tiltak på systemnivå. Videre vil brukerperspektiver og samfunnspsykologisk forståelse av marginaliseringsprosesser inngå som viktige tema. Studentene vil få oversikt over ulike samfunnspsykologiske arbeidsmetoder, inklusive aksjonsforskning, og de vil få erfaring fra samfunnspsykologisk praksis gjennom et eget prosjektarbeid

Tema 1: Introduksjon til samfunnspsykologien

I tema 1 introduseres samfunnspsykologien som disiplin. Videre gis studentene en innføring i psykiske lidelsers og psykiske helseproblemers omfang, risikofaktorer og ressursfaktorer. Studentene får kjennskap til epidemiologiske begreper og epidemiologisk metode.

Tema 2: Sosial og samfunnsmessig kontekst

I tema 2 gis studentene innføring i sentrale tema som sosial kapital, sosiale nettverk, sosial støtte og deres betydning for psykisk helse. Videre blir det gitt innføring i samfunnsmessige faktorers betydning for psykisk helse og samfunnspsykologisk forståelse av marginaliseringsprosesser. Studentene introduseres for aksjonsforskning og brukermedvirkning.

Tema 3: Samfunnspsykologien som praksisfelt

I tema 3 gis studentene innføring samfunnspsykologien som praksisfelt gjennom fokus på forebyggende strategier og tiltak på området psykisk helse. Det vil særlig bli lagt vekt på lokalsamfunnsbaserte tilnærminger og tiltak på kommunenivå. Studentene introduseres for Samhandlingsreformen, folkehelseloven og samfunnspsykologiens posisjon og potensiale. Det blir gitt en innføring i evaluering av lokalsamfunnsbaserte forebyggende og helsefremmende tiltak og forberedelse til samfunnspsykologisk praksis.

Tema 4: Prosjektbasert samfunnspsykologisk praksisarbeid

Studentene gjennomfører en prosjektbasert samfunnspsykologisk praksis av samlet varighet på 15 dager. Praksis skal avvikles i løpet av en periode på om lag fem uker, og etter avtale med den enkelte praksisplass. Praksisen legges opp som et prosjektarbeid rundt konkrete problemstillinger som er relevante for aktører innen samfunnspsykologi. Studentene gjennomfører praksis i grupper og praksisprosjektene er utarbeidet i samarbeid mellom praksisstedet og fagpersonene tilknyttet faget ved fakultetet. Praksisen skal gi studenten konkret erfaring med prosjektarbeid innen det samfunnspsykologiske feltet. Relevante praksisprosjekter utarbeides i samarbeid med aktører som for eksempel Forsvaret, Folkehelseinstituttet, RVTS, helseforetak og kommunepsykologtjenesten. Praksisarbeidet skal oppsummeres skriftlig i rapportform og presenteres for kullet og praksisplassen. Det skriftlige arbeidet og presentasjonen skal binde praksisarbeidet sammen med de øvrige tema 1-3 for faget.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 

Krav til forkunnskapar

Studenten skal ha gjennomført og bestått alle tidligere kurser og emner som inngår i studieprogrammet.

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av en forelesningsrekke som er organisert i sekvenser basert på sentrale tema innen samfunnspsykologi. Forelesningene skal introdusere studenten til samfunnspsykologi som felt og forberede studentene til praksis i samfunnspsykologi. Forelesningsrekken munner ut i et seminar (1 dag), hvor representanter fra de aktuelle praksisplassene kommer for å presentere sine praksisprosjekter. Studentene fordeler seg så mellom de ulike praksisprosjektene. Seminardagen avsluttes med gruppearbeid og møter mellom studentene (praksisgrupper) og representant fra den valgte praksisplassen. I forelesningsrekken inngår også en avsluttende praksiskonferanse (1 dag), hvor praksisprosjektet, inkludert eventuelle funn, tolkninger og implikasjoner, presenteres for medstudenter og representanter fra praksisplass. Totalt omfang er 10 studiepoeng.

Gjennomføring av prosjektbasert samfunnspsykologisk praksis inkluderer arbeid med praksisrapport samt forberedelse til muntlig fremlegging (presentasjon på praksiskonferanse). Totalt omfang er 5 studiepoeng.

Praksisrapporten gjennomføres som et gruppearbeid og skal ha et omfang på inntil 15 sider (ekskl. referanser). Formatet på praksisrapporten skal følge en mal som blir gjort tilgjengelig for studentene i forbindelse med kurset (APA standard for kildebruk). Minst to sider av rapporten skal plassere prosjektet i det samfunnspsykologiske fagfeltet. Denne delen skal trekke inn perspektiver og modeller som blir presentert i forelesningsrekken og gjennom anbefalt litteratur.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for godkjenning.

 

 

Vurderingsformer

 

 

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen bestått/ikke bestått.

 

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

En vil benytte vanlige audiovisuelle hjelpemidler samt film/videoopptak.

Det vil bli anbefalt en oversiktsbok som kjernelitteratur for den tematiske innføringen i samfunnspsykologi.

Øvrig relevant materiale gjøres tilgjengelig på kursets hjemmeside og i forbindelse med praksisrapport

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

 

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet