Emner: PROPSY317 Hovedoppgave psykologprogrammet - Høst 2021
Studiepoeng

30.0

Studiepoeng, omfang

30

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.

Undervisningssemester

Haust / Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Formålet med hovudoppgåva er at studentane skal kunne dokumentere at dei forstår sentrale forskingsprinsipp. Oppgåva kan vere teoretisk eller empirisk. Studentane må vise evne til systematisk, reflektert og kritisk analyse av problemstillingar og datatilfang. Forholdet mellom problemstillingar, metode, generering av data og rapportering må formidlast reflektert og kritisk. Studenten må kunne gi ei informativ, klar og presis skriftleg framstilling av saksområdet. Studentane sine hovudoppgåver kan inngå som studentaktiv forsking i forskingsgruppene. Hovudoppgåva skal skrivast med utgangspunkt i ei prosjektbeskriving som er utvikla i samarbeid med og er godkjend av rettleiar.

Eit informasjonsmøte vil bli arrangert i første halvdel av 10. semester (3. siste semester). Der blir det mellom anna gitt informasjon om mogelege hovudoppgåveprosjekt. Studentane skal innan utgangen av 10. semester knytte seg til ein rettleiar og/eller ei forskingsgruppe (studentaktiv forsking), og inngå ei rettleiingskontrakt med ein rettleiar innanfor det aktuelle temaet. Rettleiingskontrakten skal leverast inn innan utgangen av 10. semester.

Hovudoppgåva skal skrivast individuelt eller i grupper på maksimalt 3 studentar. Oppgåva kan vere på 40-60 sider, ut frå utfyllande rettleiing. Oppgåva kan også leverast i artikkelformat, ut frå utfyllande rettleiing.

Hovudoppgåva i artikkelform skal leverast som publiseringsklart manuskript. Rettleiar kan ikkje stå som medforfattar. Oppgåver, artiklar eller andre skriftlege arbeid som studenten har skrive og publisert tidlegare (for eksempel gjennom studentstipend/sommarstipend), kan ikkje leverast som hovudoppgåve. Dersom hovudoppgåva blir skriven som ein artikkel, skal den følge forfattarrettleiinga i det tidsskriftet artikkelen er tenkt for. Ein må velje eit tidsskrift på nivå 1 eller 2, som er godkjent som vitskapleg (sjå https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside). Ei kort samanfatting av journalens retningslinjer, særleg dersom desse avvik frå APA-standarden, samt lenke til journalens heimeside, skal leggast ved.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ved fullført emne har studenten

 

Ferdigheiter

Ved fullført emne kan studenten

 

Generell kompetanse:

Ved fullført emne kan studenten

Krav til forkunnskapar

Alle tidlegare emne i profesjonsstudiet må vere bestått.

Tilrådde forkunnskapar

.

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Skriving av hovedoppgave med tilbakemelding fra veileder.

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Hovudoppgåva blir vurdert av ein komité med formell vitskapleg kompetanse, og som har ein intern og ein ekstern sensor.  

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Haust / Vår

Frist for innlevering er 15. desember i hautsemesteret og 15. mai i vårsemesteret.

Litteraturliste

Det er individuelle litteraturlister for kvar hovudoppgåve.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Det psykologiske fakultet

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultet

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet