Emner: PSYK106 Personalpsykologi - Høst 2021
Studiepoeng

15.0

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Fra høst 2018:
Høst: Engelsk
Vår: Norsk

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Studenten skal gjennom PSYK106 tileigne seg kunnskapar i høve til sentrale faglege problemstillingar, arbeidsmetodar og verktøy i personalpsykologi, medrekna historiske utviklingslinjer, tradisjonar og metodisk grunnlag. I denne samanhengen skal studenten tileigne seg forskingsbaserte kunnskapar om individuelle faktorar som påverkar hans/hennes åtferd i jobbsamanheng, verksemda si handtering av sine medarbeidarar, individet sitt tilhøve til og tilhøyrsle i organisasjonen samt karriereutvikling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Ved fullført emne:

 
Ferdigheiter

Ved fullført emne kan studenten:


Generell kompetanse

Ved fullført emne kan studenten:

 

 

 

 

Krav til forkunnskapar

For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet må ein ha generell studiekompetanse eller oppfylle krava til realkompetanse. Ut over dette er der ingen særskilde krav til forkunnskapar.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vil bli gitt i form av førelesingar og seminar og går over eitt semester.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: Skuleeksamen

Eksamen er satt saman av ein skriftleg skuleeksamen på 4 timar kor studentane skal svare på 2 av 3 oppgåver som vektast likt. Her skal kandidaten organisere, presentere og drøfte relevant fagstoff. Eksamen arrangerast kvart semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Institutt