Emner: PSYK201 Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Studenten skal i samarbeid med andre studentar skrive ei oppgåve, der konkrete faglege problemstillingar skal svarast på ved hjelp av empiriske vitskapelege undersøkingar og/eller teori. Studenten skal gjennom bacheloroppgåva tileigne seg kunnskapar om forskingsprosessen gjennom å setje seg inn i relevant teori, utarbeide forskingsspørsmål, samle inn relevant empiri og produsere eit skriftleg arbeid ut frå vitskapelige standardar (APA-standard). Studenten skal skrive oppgåva saman med andre studentar, og skal i denne samanheng tileigne seg kunnskapar og oppøve evner med omsyn til forskingssamarbeid. Studetane skal også tileigne seg evner i samband med forskingsformidling gjennom munnleg presentasjon av sitt forskingsarbeid. Undervisninga er organisert i følgjande hovuddelar:

1) Å skrive ei Bacheloroppgåve - formelle rammer: Innføring i alle relevante sider ved det å skrive Bacheloroppgåva. Studentane vil få innsyn i:

2) Kvalitativ og kvantitativ metode

Studentane skal tileigna seg grunnleggjande kunnskapar om kvantitative og kvalitative forskingsmetodar.

3) Forskingsprosessen og oppgåveskrivinga

Kandidaten skal få adekvate kunnskapar om kva eit forskingsprosjekt er satt saman av og gjennomføre sin eigen Bacheloroppgåve.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Ferdigheiter:

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Krav til forkunnskapar

For å kunne ta emne PSYK201 Bacheloroppgåve må desse emna vere bestått:

PSYK106 Personalpsykologi

PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie

PSYK112 Sosial og personlegdomspsykologi

PSYK113 Innføring i metode

PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi

PSYK202 (tidlegare PSYK202B) Metode

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet krev studierett på bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Sjå punkt "Obligatorisk undervisningsaktivitet"

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på undervisninga er obligatorisk.

Undervisninga vil vere satt saman av tre førelesingar á 3 timar. Dette følgjast opp av to "workshops" om konkretisering av eigne forskingsspørsmål og val av samarbeidspartnarane på oppgåva. I framhaldet vert det gitt undervisning satt saman av ei praktisk innføring i både survey- og intervjumetoden over to dagar kvar på 6 timar. Rettleiing vil finne stad i grupper på 2-4 studentar. Rettleiinga er regulert gjennom ein nærare spesifisert rettleiingsavtale. Undervisninga går over eitt semester.

Studentane må halde ein munnleg presentasjon (gruppepresentasjon) av den skriftlege oppgåva i plenum der presentasjonen vil vurderast som godkjent/ikkje godkjent.

Vurderingsformer

Ei skriftleg bacheloroppgåve (gruppeoppgåve).

Alle kandidatar på ei gitt oppgåve får same sluttkarakter.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med Det psykologiske fakultet sin prosedyre for undervisningsevaluering. Evaluering av undervisninga skal skje minimum kvart 3. semester.

Programansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Institutt

Institutt for samfunnspsykologi.