Emner: PSYK210 Nyere teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi - Høst 2021
Undervisningsspråk

Engelsk/Norsk

Undervisningssemester

Vår.

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å styrke studentane sin kompetanse i å sette seg inn i, presentere, kritisk vurdere og diskutere vitskapelege tekstar med utgangspunkt i nyare forsking innan arbeids- og organisasjonspsykologi.

Emnet skal formidle kritisk forståing for strukturen og innhald i vitskapelige tekstar innan nyare teoretiske, metodiske og empiriske bidrag.

Innhald:

Aktuelle tema vil kunne være "job crafting", inklusjon- og eksklusjon på arbeidsplass, leiing, endringar i organisasjonar og virtuelle team.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten...

Ferdigheiter

Studenten...

Generell kompetanse

Studenten...

 

Krav til forkunnskapar

PSYK111, PSYK112, PSYK113, PSYK114, PSYK110, PSYK106 eller tilsvarande

Krav til studierett

Emnet krev studierett på bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Det kan eventuelt bli tatt opp internasjonale studentar etter søknad.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: Deltaking.

Studentane si deltaking, presentasjon og diskusjon i seminargruppene vil bli fortløpande evaluert.
Studentar som har oppfylt arbeidskrava som gjeld for emnet, vil få greidd resultat i emnet

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen greidd/ikkje greidd.

Vurderingssemester

Vår.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Institutt

Institutt for samfunnspsykologi