Emner: RUS240 Russisk språk og språkvitenskap - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Undervisningsspråk

Norsk, russisk og evt. engelsk ved behov.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

RUS240 har som mål 1) at studentane gjennom ei språkvitskapleg tilnærming får god innsikt i strukturen i utvalde emne i russisk språk, og 2) at dei får ei forståing av språket sin plass og rolle i eit språkleg, så vel som samfunnsrelatert perspektiv. Dei vil òg 3) få kunnskapar om omsetjingsteori og skrivekonvensjonar og vidareutvikla dugleiken sin i skriftleg russisk gjennom omsetjingar og andre skriftlege øvingar. 4) Utdjupa dugleiken sin i munnleg russisk gjennom samtaletimane med russisk språkpedagog.

 

RUS240 dannar eit godt fundament for vidare studium i russisk. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 

Ferdigheiter:

Studenten

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

RUS100 eller forkunnskapar som svarar til dette emnet 

Tilrådde forkunnskapar

RUS120, RUS130 og RUS131 og RUSPZ132 eller forkunnskapar som svarar til desse emna.

Studiepoengsreduksjon

Full fagleg overlapp med RUS211.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga går normalt over eit heilt semester med 6-8 timar i veka. Undervisningstilbodet omfattar teori, øvingar og skriftleg og munnleg russisk. Undervisningsforma vil vere førelesningar, øvingar og kollokvietimar og gjennomgang av skriftlege omsetjingar norsk-russisk og andre skriftlege arbeid.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Oppmøte til minst 70% av førelesingane.

2) Oppmøte til minst 70% av undervisninga med språkpedagogen.

3) Innlevering av minst 70% av innleveringsarbeida (omsetjingar, eksamensoppgåver m.fl.)

 

Pga. koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til undervisninga ikkje bli handheva våren 2021. Vi oppmodar likevel studentane sterkt til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

 

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og to påfølgjande semester. 

Vurderingsformer

Våren 2021 er vurderingsforma endra frå skriftleg skoleeksamen til seks timars skriftleg eksamen heimefrå + éin time teknisk tid, og muntlig eksamen som tiltak mot spreiing av koronavirus.

 

Ved fastsetjing av samla karakter for emnet tel skriftleg eksamen 60% og munnleg eksamen 40%. Ein må ha ståkarakter i alle vurderingsdelane for å få ståkarakter i heile emnet.


 

Hjelpemiddel til eksamen

Våren 2021 er alle hjelpemeddel tillatne ved skriftleg eksamen heime.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk. 

Vurderingssemester

Vår. Det er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Utvalde emne frå ein høveleg grammatikk, supplert med språkvitskapleg litteratur, eit kompendium i lydlære, diverse støttemateriale og øvingar, og eit hefte med oppgåver i skriftleg russisk.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for russisk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: mailto:studierettleiar@if.uib.nostudierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: mailto:eksamen@if.uib.noeksamen@if.uib.no

Institutt

Institutt for fremmedspråk