Emner: RUS251 Russisk litteratur II - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Undervisningsspråk

Norsk, russisk og evt. engelsk ved behov.

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje fordjuping i sentrale emne i den russiske litteraturen, opplæring i sjølvstendig akademisk arbeid og danna godt grunnlag for vidare studium i russisk litteratur.  

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 

Ferdigheiter:

Studenten

 

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

RUS100, eller forkunnskapar som svarar til dette emnet. 

Tilrådde forkunnskapar

RUS100, RUS120, RUS121, RUS130, RUS131 og RUSPZ132 eller forkunnskapar som svarar til desse emna. 

Studiepoengsreduksjon

Full overlapp med RUS252.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset Russisk litteratur II har normalt 3-4 timar undervisning i veka gjennom heile semesteret. Undervisningsforma vil vera førelesingar og tekstgjennomgang, der delar av primær- og sekundærlitteraturen blir gjennomgått

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Oppmøte til minst 70% av undervisninga i Bergen.

2) Innlevering av disposisjon eller utkast til semesteroppgåva innan 15. mars, og innsending av eit utvida utkast til oppgåva innan 1. mai. Desse innleveringane gjev grunnlag for ei munnleg og ei skriftleg rettleiing.

3) Oppmøte til ei rettleiing.

4) Skriftleg kunnskapstest med omsetjing til norsk av eit utdrag frå ein russiskspråkleg pensumtekst.

 

Pga. koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til undervisninga ikkje bli handheva våren 2021. Vi oppmodar likevel studentane sterkt til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før innlevering av semesteroppgåva.

 

Dei obligatoriske arbeidskrava er gyldige berre i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Ei rettleia semesteroppgåve på om lag 4000 ord som må leverast innan fastsett frist. Oppgåva kan skrivast på norsk, russisk eller engelsk og skal fylle kravet til det sjølvstendige arbeidet som skal gå inn i ein bachelorgrad.  

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk. 

Vurderingssemester

Vår. Dei obligatoriske arbeidskrava er gyldige berre i undervisningssemesteret.

Litteraturliste

Pensum omfattar skjønnlitterære tekstar på russisk og eit utval relevant sekundærlitteratur. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for russisk.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: mailto:studierettleiar@if.uib.nostudierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: mailto:eksamen@if.uib.noeksamen@if.uib.no

Institutt

Institutt for fremmedspråk