Emner: SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje innsikt i sentrale bidrag i klassisk og moderne sosiologisk teori. Ein studerer bidrag frå klassikarar og seinare bidragsytarar. Det vil kunna variera frå semester til semester kva for bidragsytarar eller teoretiske perspektiv som vert teke opp og kor stor vekt det vert lagt på dei. Ein blir kjend med korleis individ, samfunnsstrukturar og tilhøvet mellom sosial handling og sosial orden blir handsama innanfor dei ulike perspektiva. Er det det sosiale systemet eller dei sosiale handlingane som står i sentrum, og kva er det som kjenneteiknar teoriane om sosial handling og sosiale system? Dei ulike teoribidraga vert presentert gjennom eit utval av sosiologiske originaltekstar som tar opp ei rekke sentrale sosiologiske tema. Døme er makt og legitimitet, klasse og sosial ulikskap, integrasjon, kjønn, urbanitet, sosial samhandling, og utviklinga av sjølvet. Målet er at studentane skal lære å bruke kunnskapen om ulike perspektiv på slike tema til å drøfte aktuelle samfunnsspørsmål.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: 

Kunnskapar

Etter avslutta emne kan studenten

Ferdigheiter

 Etter avslutta emne kan studenten 

Generell kompetanse

 Etter avslutta emne har studenten

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

SOS100A Examen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema / SOS100B Examen facultatum - invitasjon til sosiologi

Studiepoengsreduksjon

Nei

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga inneheld forelesingar og seminar. I seminara får studentane trening i munnleg drøfting av faglege problemstillingar.

Talet på førelesingstimar: 20-24

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei innleveringsoppgåve (2500 ord, +/- 10%) som skal vere godkjend før studenten kan gå opp til eksamen i emnet. Godkjende obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgjande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

6 timars skriftleg skuleeksamen

Oppdatert: Vurderingsform endra frå 6 timars skuleeksamen til 8 timars heimeeksamen som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet. 

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no