Emner: SOS301 Sosiologisk analyse - Vår 2021
Studiepoeng

10.0

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Målsetjinga med dette emnet er å utvikle studentane sine evner til kritisk lesing av sosiologiske studiar og å gi dei ei djupare forståing av samspelet mellom teori, empiri og analytiske nivå i sosiologisk analyse.

Ulike typar eksemplariske sosiologiske studiar vert gjort til gjenstand for intensiv gransking når det gjeld teoretisk og empirisk problematikk, analyseopplegg og vitskapleg argumentasjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Ferdigheiter

Studenten kan

Generell kompetanse

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

SOS302 og SOS304 

Studiepoengsreduksjon

Ingen 

Krav til studierett

Masterprogram i sosiologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

2-4 timar per veke

7 - 11 veker

I alt 24-26 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av 3 korte analyseoppgaver (ca 1000 ord) som skal godkjennast av emneansvarleg.  Godkjende obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret og det påfølgjande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

Analyse-essay om den sosiologiske argumentasjonen i en oppgitt monografi (4000 ord +/-10%).

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen 

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet). 

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no