Emner: SOS303 Metode - statistisk analyse - Vår 2021
Studiepoeng

10.0

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

 

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Gjennom dette emnet skal studentane utvikle ferdigheiter i bruk av statistiske analyseteknikkar, med vekt på regresjonsanalyse, og evne til kritisk forståing av forsking og resultat av forsking basert på slike teknikkar.

Emnet vil dels bestå i gjennomgang av og opplæring i bruk av statistiske analyseteknikkar, og dels vere ein gjennomgang og drøfting av døme frå forsking der slike teknikkar er brukte.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

Ferdigheiter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarende

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre oppgåver. Oppgåvene skal vere godkjent før ein kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

7 dagars heimeeksamen der det skal skrivast ei oppgåve på 3500 ord (+/- 10%).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår og haust. Eksamen haust berre for kandidatar med gyldig obligatorisk arbeidskrav

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no