Emner: SPLA109 Latinamerikansk historie - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Undervisningsspråk

 Spansk

Undervisningssemester

 Vår

Undervisningsstad

Bergen.  Dette emnet finst òg som nettstudium (SPLA629)  

Mål og innhald

SPLA109 gir eit oversyn over viktige hendingar og utvklingstrekk i latinamerikansk historie, med notida som utgangspunkt. Gjennom historisk tilnærming vil studentane få tematisk innsikt i aktuelle spørsmål i Latin-Amerika i det 21 århundre. Dei utvalde emna er relevante for den dagsaktuelle sitasjonen i Latin-Amerika med omsyn til politikk, økonomi og samfunnstilhøve, men heng samstundes nært ihop med den historiske utviklinga gjennom fleire århundre.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

Ferdigheiter:

Studenten

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

 Ingen formelle krav, men all undervisninga skjer på spansk og føreset gode spanskkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

 Spansk innføringskurs eller spanskkunnskapar på språknivå 2 frå vidaregåande skule.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for SPLA109 redusert med 10 studiepoeng om det vert kombinert med SPLA103, SLAN612 eller med SPLA629.

Krav til studierett

 Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB.

Personar utan studierett kan søkja Det humanistiske fakultet om å få gå opp til særskild eksamen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga går over ein 8-10 vekers-periode, med eitt eller to seminar for veka, ettersom ressursane tillet det. Det vert gjort bruk av studentaktive læringsmetodar med stor vekt på eigenaktivitet. Det er venta at studentane førebur seg grundig til timane og gjennomfører etterarbeid og oppgåveløysing. Studentane kan også verta bedne om å førbu og leggja fram kortare presentasjonar i timane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Gjennom semestert vil studentane gjennomføra fylgjande oppgåver:

- Ein podcast, som kan lagast individuelt eller gjennom samarbeid mellom to studentar

- To skriftlege oppgåver på 750-1000 ord. Oppgåvene skal skrivast på spansk.

Studentane vil få tilbakemelding på desse oppgåvene.

Vurderingsformer

Vurderingsform i emnet er ein utvida versjon på om lag 1500 ord av ei av dei to obligatoriske skriftlege oppgåvene. Oppgåva skal skrivast på spansk.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje relevant

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for dei studentane som har oppfylt dei obligatoriske arbeidskrava.

Litteraturliste

 Pensum (om lag 350 sider) kan inkludera oversynsverk, artiklar og kjeldetekstar. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for spansk språk og latinamerikastudium.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: mailto:studierettleiar@if.uib.nostudierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: mailto:eksamen@if.uib.noeksamen@if.uib.no