Emner: TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori - Høst 2021
Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningsspråk

Norsk.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Formålet med emnet er å utvikle studentane sine teoretisk-kritiske refleksjonsevne i høve til teater og anna scenekunst i samtid og nær fortid. Emnet gir ei grunnleggande innføring i teaterestetikk og teaterteoriar frå slutten av 1700-tallet til i dag. Sentrale teaterestetiske teoriar frå det 19. hundreåret vert gjennomgått, men hovudfokus vil vere på teoriar frå det 20. og 21. hundreåret I tillegg vil emnet også omfatte ei grunnleggande innføring i teatervitskapelig hermeneutikk og kritisk teori.

 

 

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten


Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådd startgrunnlag er fullført 100-nivå i teatervitskap.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av forelesningar og seminar med studentinnlegg.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må møte på minst 75% av undervisninga.

Grunna koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til undervisninga ikkje bli handheva våren 2021. Vi oppmodar likevel studentane til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

Vurderingsformer

7 dagars heimeeksamen med ein justerande munnleg eksamen.

Oppgåva skal vere på om lag 4 000 ord.

 

Hausten 2021 blir munnleg eksamen gjennomført på campus som normalt.
Studentar som er i ei risikogruppe, eller av andre koronarelaterte grunnar ikkje kan møte på campus, kan kontakte instituttet på studierettleiar.lle@uib.no.

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Karakterskala frå A - F.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i hasutsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no