Emner: TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave - Vår 2021
Studiepoeng

15.0

Studiepoeng, omfang

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust/Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet er eit fordjupingsemne i form av eit sjølvstudium av eige vald tema innanfor teatervitskapen sinr fagområde. Studenten skal skrive ei rettleidd oppgåve med historisk, teoretisk eller analytisk problemstilling.

Formålet med emnet er å auke forståinga av teatervitskaplige teoriar og metodar, og å setje studenten i stand til å nytte desse teoriane og metodane gjennom eigne undersøkingar av eit sjølvvald tema.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten:

 

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten:

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådd startgrunnlag er fullført 100-nivå i teatervitskap.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av eit introduksjons- og metodekurs samt individuell rettleiing knytt til arbeidet med den skriftlege oppgåva , jf. obligatoriske arbeidskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal gjennomføre tre obligatoriske aktivitetar:

1) Delta på introduksjons- og metodekurs (felles med TEAT253)

2) Leggje fram utkast til oppgåva på oppgåveseminar (felles med TEAT 253)

3) Levere inn oppgåva til rettleiar og få minst ei individuell rettleiing.

Alle obligatoriske arbeidskrav må vere oppfylte for å kunne møte til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftleg rettleidd oppgåve på om lag 15-20 sider (5-7000 ord).

Hjelpemiddel til eksamen

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Vår/haust.

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Emneansvarleg

Administrativt ansvarleg

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no