Emner: TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære - Høst 2021
Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Undervisninga i fysiologi integrerer læringsutbytet frå anatomi-, kjemi- og biokjemiundervisningen, og har som mål å auke studentane si forståing av korleis kroppen sine organsystem samarbeider for å sikre at alle cellene i kroppen til ei kvar tid lever i eit optimalt miljø. Det vert fokusert på korleis det indre miljøet i kroppen (homeostasen) vert overvaka 24 timar i døgnet gjennom nervøse og hormonelle reflekser, og kvifor denne overvakinga er naudsynt for at kroppen skal fungere normalt.

Læringsutbyttet i fysiologi dannar grunnlag for den påfølgjande undervisninga i ernæringslære, som skal gje innsikt i samspelet mellom kosthold og helse. Målet er at studentane skal verte bevisste på at ernæringsråd som gjeld oral helse også spelar inn på helsa generelt.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskapar

 

Ferdigheiter og generell kompetanse

 

Krav til studierett

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Totalt rundt 40 timar med førelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Vurderingsformer

2 timars skriftleg eksamen. 

Karakterskala

A-F 

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for vårsemesteret 2021 bli arrangert som hjemmeeksamen med karakterskala bestått/ikke bestått, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Arne Tjølsen, https://uib.no/personer/Arne.Tjølsen