Emner: TVP102 Det visuelle språket - Vår 2021
Studiepoeng

30.0

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

 

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studenten teoretiske perspektiv på, og praktiske øvingar med, dei levande bileta og lyden sine ekspressive eigenskapar. Emnet har tre modular.

Modul 1 er teoretisk, og gir ei innføring i korleis filmskaparar på byrjinga av 1900-talet utvikla filmspråklege konvensjonar som orienterte publikum i tid og rom, og som danna grunnlaget for den klassiske Hollywoodfilmen, som representerer den vanlegaste måten å setje saman audiovisuelle forteljingar på. I den historisk retta delen av emnet lærer studenten også om alternative filmtradisjonar, samt om estetikken i ulike typar tv-fiksjon. I tillegg skal studenten gjennom førelesingar og seminar få kunnskap om handverksmessige prinsipp og audiovisuelle verkemiddel.

Dei to andre modulane er praktisk retta:

Modul 2: består av tre øvingsoppgåver med tilhøyrande teknisk opplæring.

Modul 3: består av ein produksjon der studentane skal anvenda kunnskapen og ferdigheitene dei har tileigna seg i modul 2 i praksis.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap:

Studenten

Ferdigheiter:

Studenten

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

TVP101

Tilrådde forkunnskapar

MEPRO100

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, teknisk trening og workshops.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på teknisk opplæring i samband med øvingsoppgåver.

Tre praktiske øvingsoppgåver:

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjende obligatoriske krav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Eksamen består av to delar:

  1. Ein praktisk deleksamen: Ein gruppeproduksjon der studentane skal omsetja kunnskap og ferdigheiter innan lyd, klipp og foto/lys i praksis.
  2. Ein teoretisk/analytisk deleksamen: Analyse av filmspråkleg verkemiddel i fritt vald film eller tv-serie. Analysen kan leverast anten som skriftleg oppgåve (4500 ord, pluss/minus 10%) eller som videoessay (10-15 minutt, med voiceover).

Det vert nytta bokstavkarakterar (A-F) i vurderinga av både produksjonen og det skriftelege arbeidet, som tel høvesvis 60% og 40% ved utrekning av samla karakter.

Karakterskala

Karakter A-F

Vurderingssemester

Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

studieveileder.praktiskinfomedia@uib.no

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap