Emner: UJO350 Masteroppgave i undersøkende journalistikk - Vår 2021
Studiepoeng

60.0

Studiepoeng, omfang

60

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust/vår

Undervisningsstad

Media City Bergen

Mål og innhald

Målet med masterprosjektet er å integrere ein produksjon i undersøkande journalistikk med ei skriftleg teoretisk-analytisk tilnærming, slik at studentane utviklar ein breispektra operativ kompetanse på feltet undersøkande journalistikk.

Masterprosjektet består av ein produksjonsretta del og ein teoretisk del. I produksjonsdelen skal studentane utvikle og gjennomføre eit undersøkande journalistisk arbeid for valfri plattform. Produksjonen kan enten vera eitt større arbeid eller bestå av fleire, mindre graveprosjekt. Arbeidet bør utførast i team. Individuelle prosjekt må godkjennast særskilt. Den enkeltes eige bidrag i teamet skal kunna vera identifiserbart. Arbeidet kan vera knytt opp mot prosjekt ved Senter for undersøkande journalistikk. Produksjonen blir kombinert med ein skriftleg, individuell metoderapport på om lag 40-50 sider. Rapporten skal både innehalda ei skildring av prosessen rundt graveprosjektet og ein teoretisk-analytisk del, der éin eller fleire dimensjonar ved eige arbeid blir drøfta ved hjelp av relevant faglitteratur.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

Dugleik:

Studenten

Generell kompetanse:

Studenten

Krav til forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar

-

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Masterprogram i undersøkande jornalistikk

Arbeids- og undervisningsformer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan levere masteroppgåva

Vurderingsformer

Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen.

Masteroppgåva består av:

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust/vår

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap

Emneansvarleg

-

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

studieveileder.praktiskinfomedia@uib.no

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap