Emner: BMED325 Cellulær biokjemi og nanobiokjemi - Vår 2021
Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje studenten ei oversikt over metodar og teknologi som vert brukt i biomedisinsk nanovitskap, samt å gje studenten eksperimentell erfaring av nokre utvalde metodar. Vidare skal emnet gje studenten innføring/erfaring i litteratursøking og skriftlege og munnlege presentasjonar, samt vitskapleg tenking.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

Krav til studierett

Masterprogram i nanovitskap

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet går over 7-8 veker.

Emnet startar med obligatoriske førelesningar (ca 4 veker) og fortset med obligatorisk laboratorieundervisning under rettleiing. Antal førelesingar per veke varierer (mellom 6 og 12).

Vurderingsformer

Semesteroppgåve

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

HUCEL340A

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

 

Emneansvarleg:
Knut Teigen, http://uib.no/personer/Knut.Teigen