Emner: DIDATYS1 Tyskdidaktikk 1 - Høst 2021
Studiepoeng

7.5

Studiepoeng, omfang

7,5

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk-pedagogisk utdanning

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

 Tysk og norsk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen og online

Mål og innhald

Fagdidaktikk i tysk inngår som ein del av universitetet si tysklærarutdanning. Sentralt i studiet er spørsmål knytt til elevane si kompetanseutvikling i tysk og til utvikling av fagdidaktisk refleksjon og handling.

Eit grunnleggjande spørsmål er korleis studenten kan utvikle og relatere tyskfagleg kunnskap til det å vere tysklærar. Spesielt viktig er det å utvikle forståing for korleis eigen språkkompetanse, innsikt i språket og innsikt i eigne læringsprosessar kan vere bidrag i arbeidet med å tilretteleggje for språklæringa til elevane.

Studiet er organisert slik at ein har noko undervisning på tvers av språkfaga for å understreke ein felles kunnskapsteoretisk samanheng og med tanke på felles danningsmålsetjingar for språkfaga i skolen.

 

Studiet inneheld fire målområde:

- Tyskfaget i skolen før og no

- Teoriar om språklæring

- Planlegging av undervisning og tilrettelegging for tysklæring

- Rettleiing og vurdering

Læringsutbyte

Gjennom studiet skal studentane setje seg inn i teoriar om tekst, kommunikasjon og språklæring og kunne bruke desse i arbeidet med å fremje elevane si læring i tysk.

Kunnskapar

Kandidaten

Ferdigheiter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

-

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoenguttellinga for DIDATYS1 redusert med 5 studiepoeng om det blir kombinert med TYSK621 eller TYSK622.

Krav til studierett

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Om lag 24 timar undervisning fordelt på førelesingar og seminar. Av desse er om lag fire timar fellesundervisning i språkdidaktikk.

Rettleiing og skolebesøk. 

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen i DIDATYS1 må studentane ha gjennomført minst to av tre obligatoriske aktivitetar innan fastsette tidsfristar. Eksempel på aktuelle obligatoriske aktivitetar er intervju med lærar eller elev, presentasjon av forskingsartikkel, munnleg eller skriftleg drøfting av ei fagdidaktisk problemstilling, og presentasjon av eit undervisingsopplegg. Nærare retningslinjer blir gitt ved studiestart.

Undervisninga er obligatorisk (80%) og føreset aktiv deltaking og førebuing.

Vurderingsformer

Eksamensforma er rettleidd mappevurdering. Eksamensmappa skal innehalde to korte tekstar eller ein lengre tekst som til saman har eit omfang på om lag 3000 ord, litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg eksamen tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum svarar til om lag 375 sider av normal vanskegrad knytt til læringsmåla til faget. Av desse er eit utval felles for språkfaga.

Emneevaluering

Undervisninga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet

Emneansvarleg

Fagmiljøet i tysk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: mailto:studierettleiar@if.uib.nostudierettleiar@if.uib.no Eksamensadministrasjon: mailto:eksamen@if.uib.noeksamen@if.uib.no