Emner: MATDID210-P Matematikkdidaktikk 1 - Vår 2021
Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Mål og innhald

Emnet tek for seg læring og undervisning i faget matematikk. Også kunnskapar om og refleksjon over forkunnskapar og kunnskapsutvikling hos elevane, og dessutan arbeids- og vurderingsformer knytt til læring i matematikk står sentralt. Kunnskap om på kva måte undervisning kan planleggast, tilpassast og gjennomførast vil også høre med. Også det spesielle forholdet mellom matematikk og andre samfunnsområde vil bli belyst. Kunnskap og refleksjonar over matematikken sitt særpreg og konsekvensar for mål, innhald og arbeidsmåtar i opplæringa blir tatt opp.

Døme på emne som kan bli tekne opp:

Emnet har fortrinnsvis fokus på ungdomstrinnet.

 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 

Ferdigheiter

Studenten kan

 

 

Generell kompetanse

Studenten

Krav til forkunnskapar

Samme krav som for oppstart til studiet.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, seminar med studentinnlegg, datalab, diskusjonar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To obligatoriske arbeidsoppgåver/aktivitetar (Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

For å kunne ta eksamen i MATDID210-P må normalt PPUPRA101 være bestått.

Vurderingsformer

Prosjektoppgåve

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her: Studierettleiar@math.uib.no

Tlf: 55 58 28 41

Institutt

Matematisk institutt