Emner: PROPSY301C Profesjonsforberedelse 3 -Kommunikasjon og profesjonsutøvelse - Høst 2021
Studiepoeng

5.0

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i kor viktig kommunikasjonsevner og relasjonell kompetanse er i utøvinga av psykologfaget. Tema som blir gjennomgått inkluderer grunnleggande kunnskap om emosjonar og kommunikasjon, verksame relasjonelle faktorar i psykoterapi, krysskulturell kommunikasjon, og effektiv kommunikasjon i samanheng med teamarbeid og yting. Kurset skal fremme refleksjon om kva profesjonelt psykologarbeid krev av yrkesmessig og personleg utvikling, samt gjere studentane medvitne om forholdet mellom personlege føresetnader og profesjonell kompetanse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten kan:

 

Ferdigheiter

Studenten:

 

Generell kompetanse

Studenten:

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og godkjent PROPSY301A og PROPSY301B.

Tilrådde forkunnskapar

.

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, seminar og øvingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av eit kort lydopptak av kontaktetablering der studenten brukar grunnleggande element i terapeutisk kommunikasjon som er gjennomgått i undervisninga.

Innlevering av eit essay (2500 ord +/- 10%).

Vurderingsformer

Emnet er greidd når alle obligatoriske arbeidskrav er godkjende.

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Greidd / Ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil normalt vere klar innan 1. juni.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for klinisk psykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontaktinformasjon

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultet

https://www.uib.no/psyfa/43960/informasjonssenteret-ved-det-psykologiske-fakultetInformasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet