Emner: TPBAKBK Kjemi og biokjemi - Høst 2021
Studiepoeng

10.0

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemi blir ofte kalt «den sentrale vitenskap» fordi den fletter sammen andre grener fra naturvitenskapen som astronomi, fysikk, materialteknologi, biologi og geologi. Denne sammenflettingen har blitt formet av underemner innen kjemi som belyser konsepter fra mange naturvitenskapelige grener.

Biokjemi inkluderer læren om de kjemiske prosesser i levende organismer, eller sagt på en annen mate; det molekylære grunnlaget for liv. Biokjemi tar for seg strukturen og funksjonen av cellulære komponenter, slik som proteiner, karbohydrater, lipider, nukleinsyrer og andre biomolekyler.

Kunnskaper i kjemi og biokjemi danner grunnlag for fag som fysiologi, ernæringslære, mikrobiologi, immunologi og farmakologi. Dette er basalfag i tannpleierutdanningen. Det vil derfor være et overordnet mål at studentene tilegner seg en slik forståelse for fagene kjemi og biokjemi, at de kan anvende det i disse andre fagene.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten ...

Ferdigheter

Studenten ...

Generell kompetanse

Studenten ...

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og praktisk kurs, totalt rundt 50 timar. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på laboratoriekurs og undervisningsseminar er obligatorisk. Studentane skal føre to kursjournalar og gjennomføre tre prøver i løpet av emnet, sjå under «Vurderingsformer».

Vurderingsformer

Studentane vil vurderast ut frå ei mappe som inneheld to kursjournaler og tre prøver. Kursjournalane og prøvene er fordelt utover i semesteret. Innhaldet i mappa vil bli vurdert som ein heilskap.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

 

Emneansvarleg:
Niels Aarsæther, http://uib.no/personer/Niels.Aarsæther