Emner: BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering - Vår 2022
Studiepoeng

10.0

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset vil gje en gjennomgang av større signaleringshendingar i virveldyrceller, som startar på celleoverflata og endar opp i kjernen. Kurset skal gje studentane ein oversikt over cellene sine interaksjonar, og signaleringshendingar som følgje av desse interaksjonane. Vidare vil det verta drøfta på kva måte cellene reagerer på fysiologiske signal, slik som hormonar og nevrale signal.  

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 

Kunnskapar

 

Ferdigheiter og generell kompetanse

 

Krav til forkunnskapar

Biologi, molekylærbiologi eller tilsvarande på bachelornivå, helst avslutta med grad.

 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen går over ein periode på 4-5 veker, med 6-8 timar obligatoriske førelesingar kvar veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte til undervisinga.

Vurderingsformer

 4 timars digital skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

HUCEL362

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

 

Emneansvarleg:
James B. Lorens, https://www.uib.no/personer/James.B..Lorens