Emner: BMED380 Seminarserie - Vår 2022
Studiepoeng

5.0

Undervisningsspråk

Engelsk 

Undervisningssemester

Haust + vår (2 påfølgjande semester) 

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje oversikt over ulike disiplinar innan biovitskap. Studentane vert trena i å lytte til, tolke, reflektere over og gjengi vitskapeleg informasjon, og får trening i vitskapeleg skriving.

Seminarserien består av ei førelesing kvar veke gjeve på engelsk av føredragshaldarar som kjem frå både inn- og utland. Dei er ekspertar innan sine fagfelt, blant anna innan molekylærbiologi, biokjemi, cellebiologi, biomedisin, fysiologi, nevrovitskap, translasjonell medisin, strukturbiologi, proteomikk og bioinformatikk. Dei er valt ut etter kriterium som kompetanse, formidlingsevne og emnediversitet.

Program for seminara: https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-seminars

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskapar

 

Ferdigheiter

 

Generell kompetanse

 

Krav til forkunnskapar

Minimum bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi eller tilsvarande.  

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisning:

 

Omfang:

 

Totalt 135 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på minimum 25 av seminara i to semester (deltaking vert registrert). I tillegg kjem obligatoriske informasjonsmøter og éin-til-éin-møter med emneansvarleg.

Vurderingsformer

Innlevering av éin rapport kvart semester. Rapportane må følgje retningslinene som er publisert på Mitt UiB. Rapporten skal vere på 3-4 sider og skrivast på engelsk.

Emneansvarleg nyttar eit eige skjema i vurdering av rapportane.

Studentane vert innkalla til obligatorisk gjennomgong av dei korrigerte rapportane med emneansvarleg.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått  

Fagleg overlapp

HUCEL371 

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Beate Stern http://uib.no/personer/Beate.Stern

Harald Barsnes (fra april 2022) https://www.uib.no/personer/Harald.Barsnes