Emner: HELFYT661 Radiologi for manuellterapeuter (etter- og videreutdanning) - Høst 2022
Studienivå (studiesyklus)

Etter- og videreutdanning

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

vår

Mål og innhald

Mål:

Gjennom undervisinga i radiologi er målet å gje studenten ei innføring i bildediagnostiske moglegheiter og avgrensingar, med vekt på bildediagnostikk med relasjon til bevegelsesapparatet. Studenten skal kunne fortolke beskrivingar av røntgenbilde, inklusiv CT og MR-bilde, og sette dei i samanheng med kliniske funn.

Innhald:

Undervisning i radiologi dekker metodelære, prosedyrelære, bildetolking, samt indikasjonar og algoritmar. Radiologiske funn vert knytt opp mot kliniske funn, med hovudvekt på muskel- og skjelettsystemet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten har:

 

 

Ferdigheiter

 

Studenten kan:

 

 

Generell kompetanse

 

Studenten kan:

 

 

Krav til forkunnskapar

Søkere må dokumentere at de har bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende og norsk autorisasjon som fysioterapeut. I tillegg må de levere inn dokumentasjon på at de har påbegynt eller fullført eit mastergradsstudium i manuellterapi som er jamngodt med klinisk matergradsstudium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Ei vekes grunnkurs i radiologi med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi: Hovudtyngda i grunnkurset representerer ei grundig innføring i bildediagnostikk med relasjon til nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Bildetolking er relatert til dei viktigaste sjukdomane innanfor bevegelsesapparatet og differensialdiagnostiske vurderingar. Undervisningsmaterialet inneheld bilde frå ei rekke kasus eller pasientar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undervisninga er obligatorisk.

Vurderingsformer

Det vert halden ein 2-timers skriftleg eksamen med flervalgsoppgåver på slutten av vekeskurset. Karakteren Bestått krev rett svar på meir enn 60% av oppgåvene.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Litteraturliste

Det vil bli oppgitt litteratur som skal danna utgangspunkt for læringsaktivitet til studentane.

Kontaktinformasjon

UiB Videre
Universitetet i Bergen
Postboks 7800, 5020 Bergen
Tlf.: 55 58 20 40
e-post:mailto:videre@uib.novidere@uib.no

 

Administrativt ansvarlig:

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Studie@igs.uib.no