Emner: INFO263 Interaksjonsdesign og prototyping - Vår 2022
Studiepoeng

10.0

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk 

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset gir ein introduksjon til prototyping og design av interaktive teknologiar. Studentane lærer om ulike metodar og teknikkar for prototyping som er relevant for utforming av grensesnitt for web og mobile einingar. Kurset omhandlar også designprinsipp og retningslinjer for å lage gode, nyttige og brukarvenlege grensesnitt. I tillegg lærar studentane om ulike former for brukarmedvirkning i designaktivitetar.

Læringsutbyte

Ein student som har fullført kurset skal ha følgande læringsutbyte i form av kunnslap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

- kjenner til sentrale begrep innan interaktive brukargrensesnitt og interaktive applikasjonar

- har kunnskap om prototyping og ulike former for prototypingsaktivtetar

- har kunnskap om designprinsipp og retningslinjer for god design

- kjenner til fordeler og ulemper med ulike prototypingsteknikkar

- har kunnskap om og innblikk i ulike teoriar og begrep ein brukar for å forstå brukarmedvirkning og korleis ein kan involvere brukarane i designaktivtetar

 

Ferdigheiter

Studenten

- kan bruke relevante prortypingsverktøy (til dømes Figma, Adobe XD)

- kan bruke ulike teknikkar for prototyping slik som wireframing og sketsjing

- kan planlegge og organisere aktivtetar for brukarmedvirkning i design

Krav til forkunnskapar

INFO132, INFO162, INF100, MIX100, INF109 eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

MIX100 eller INFO162

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Open

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og datalabbar

Normalt sett to timar med forelesning og to timar med lab kvar veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i to semester etter det semesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vurdering berre i undervisningssemesteret. Kun studentar som har gyldig dokumentasjon på fravær vil kunne få ta ein ny skriftleg eksamen det følgande semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

https://www.uib.no/nb/infomedia

https://www.uib.no/nb/infomediaInstitutt for informasjons- og medievitenskap

Administrativt ansvarleg

https://www.uib.no/nb/infomedia

https://www.uib.no/nb/infomediaInstitutt for informasjons- og medievitenskap

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no