Emner: MOL320 Biofysikalske metoder for molekylærbiologer - Høst 2022
Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

Vår. Emnet vil kun gå dersom minimum 5 studentar melder seg.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studentane den naudsynte teoretiske og praktiske kunnskapen som krevjast for å nytte eit utval biofysiske metodar på molekylærbiologiske system. Kurset vil gi ei forståing av det fysiske prinsippet bak teknikkane, og dessutan skildre deira tilhørande teknologien og applikasjonar. Dette er eit praktisk retta kurs, så eit viktig måk er å gje studenten praktisk trening gjennom demonstrasjonar, laboratorieøvingar og dataanalyser, samt å gje trening i å presentere dataene i form av rapportskriving.

Innhald:

Emnet vil fokusere på CW-domenet, eit protein-domen som er aktivt forska på ved Institutt for biovitenskap og ved andre forskingsinstitusjonar. CW-domene er ein del av et større enzym som bind til histonar og føretek spesifikke acetyleringar, og dette er derfor et viktig protein innan epigenetiske studie. Fire metodar vil bli bruk på proteinet. Termal stabilitet målt ved hjelp av tryptofanfluorescence, Surface Plasmon Resonance for kvantifisering av bindingskinetikk og bindingskonstantar, Isothermal Calorimetry for kvantifisering av binding og løysing av termodynamiske parameter, samt høyoppløselig NMR for å spore dei spesifikke aminosyrane som er involvert i binding av liganden.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan forklare

 

Ferdigheiter

Studenten kan

 

Generell kompetanse

Studenten har evne til å

Krav til forkunnskapar

MOL100, KJEM130, MOL202 eller MOL221 og MOL222 eller tilsvarande.

Emnet høver best i master- eller dokotrgraden, tidlegast i 6. semester av bachelorgraden.

Tilrådde forkunnskapar

MOL300 og MOL310 (MOL310 kan bli tatt parallelt).

Studiepoengsreduksjon

  KJEM233 (1sp), KJEM251 (1 sp)

Krav til studierett

For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga og at du oppfyller forkunnskapskrava.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og laboratoriearbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratorieøvingar og demonstrasjonar. Gjennomførte aktivitetar er gyldig i seks semester (undervisningssemesteret og dei fem påfølgande semestra). All obligatorisk aktivitet må vere godkjend før ein kan ta eksamen.

 

Laboratorieøvingar og demonstrasjonar har gyldighet i 6 semester.

Første forelesing/orienteringsmøtet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Rapportar frå laboratorieøvingar og demonstrasjonar (30%) og skriftleg eksamen, 4 timar (70%).

 Alle rapportar og skrifteleg eksamen må vera fullførde for å få karakter i emnet i undervisningssemesteret.

 For semester utan undervisning kan kandidaten avlegje skrifteleg eksamen dersom kandidaten har gyldig vurdering på laboratorie- rapportane. Resultatet rapportane (30%) og skrifteleg eksamen (70%) utgjer karaktergrunnlaget.

Hjelpemiddel til eksamen

Textbooks, teaching materials, own notaries and the internet are allowed during written school exams at home, together with simple calculator is equivalent to models specified in the faculty's rules. During school exams -home, it is not allowed to cooperate with fellow student (s) or others. Furthermore, it is important not to disturb fellow students during the exam.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det Matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emna og studieprogram

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for Biovitenskap, studie@bio.uib.no