Emner: NUTR115 Ernæringsbiokjemi - Vår 2022
Studiepoeng

10.0

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i ernæringsbiokjemi. Studentane vil få innsikt i korleis næringsstoff er involvert i biokjemiske prosessar og signalvegar, og korleis endringar i desse prosessane kan føre til utvikling av ernæringsrelatert sjukdom. Laboratoriekurset vil gi innsikt i utvalde biokjemiske metodar og analyser som brukast i ernæringsrelatert forsking.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar: Studentane..

 

Ferdigheiter: Studentane..

 

Generell kompetanse: Studentane..

Krav til studierett

Opptak til bachelor i human ernæring.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og kollokviar + laboratorieøvingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på laboratoriekurset er obligatorisk.

Innlevering av journal etter kvart laboratoriekurs. Journalane må vere godkjende før studentane kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen 4 timer

 

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å betre studiet blir det jevnleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil ligge til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie /undervisningsopplegg.

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no/ (+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 61 46