BAOD-TANNP - studieprogramrapport 2006 vår

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføring

Teoretisk undervisning gikk stort sett som planlagt. Noe trøbbel med datautstyr ved propedeutisk laboratorium. Klinikk for tannpleie var underombygging store deler av semesteret. Det ble av den grunn mindre klinisk tjeneste på studentene enn foreskrevet i studieplanen. Tjenesten ved Kalfater tannklinikk bel amputert pgs uhaldig forelesningstidspunkt

Strykprosent og frafall

Samtlige kandidater på avgangskullet (III) fullførte.  En var flyttet ned tidlig i semesteret. Ingen stryk eller frafall på kull II.  Tre studenter ble flyttet ned og en søkte morspermisjon på kull I.  7 studenter sluttet i løpet av semesteret.

Karakterfordeling

Det ble gitt karakterer i området B - D med hovedvekt på C

Ressurstilgang

Tilfredsstillende

Kommentar til studentevalueringene

Ingen kommentarer

Studieinformasjon og dokumentasjon

God

Tilgang til relevant litteratur

God

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Byggeperioden har gitt mange frustrasjoner, men er heldigvis (snart) et tilbakelagt stadiun. Bachelorstudiet i tannpleie har nå gode undervisningslokaler og en tilfredsstillende bemanning. De ønskene som er framkommet under fagevalueringene vil en forsøke å gjøre noem bortsett fra ønsket om samlokalisasjon som er avhengig av nybygg.