BAPS-AOP - studieprogramrapport 2006 vår

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføring

Den praktiske gjennomføringen av PSYK106, PSYK200 og PSYK201 har fungert tilfredsstillende våren 2006. 

Strykprosent og frafall

Det har vært lite stryk på de tre moduler. Det var ingen stryk på PSYK201 og PSYK, og 9 stryk på PSY106 av 133 frammøtte. 

På PSYK201 møttet alle oppmeldte til eksamen, på PSY200 møtte 22 av 24 oppmeldte til eksamen, mens på PSYK106 møtte 133 av 186 oppmeldte til eksamen. 

Karakterfordeling

Karakterene viser gjennomgående en klar skjevhet i retning av høye frekvenser av karakterene A og B på PSYK200 og PSYK201 mens karakterne er mer normalfordelte på PSYK106. (PSYK201: 16 av 17 eksamenskandidater. PSYK200: 15 av 22, og PSYK106: 26 av 123

Ressurstilgang

Ressurstilgangen har vært tilfredsstilende mht. undervisningsrom og -utstyr. Der er spesielt viktig å ha tilgjengelige adminstrative ressurser lokalt; noe som har fungert godt våren 2006.

Kommentar til studentevalueringene

Evalueringene var gjennomgående gode, noe som avspeiler at undervisning, veiledning og administrasjon på de tre moduler har fungert tilfredsstillende.

I framtiden må en nøye vurdere i hvilken grad en skal bruke internettbaserte evalueringer (jfr. REFLEX) til forskjell fra papirskjema og gruppeintervjuer. Papirskjema som deles ut i forbindelse med undervisnignen gir definitivt høyere svarprosent enn internettbaserte undersøkelser, men førstnevnte krever mer arbeid ved lagring av resulteter. 

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieinformasjon og dokumentasjon finnes både skriftelig og på fakultetets hjemmesider. Dette fungerer tilfredsstillende. 

I denne forbindelse er det viktig med løpende oppdatering av informasjon (f.eks. undervisningsplaner).

Studentene er spesielt fornøyd med utlegging av forelesningene i studentportalen (PDF-format)
 

Tilgang til relevant litteratur

Dette har fungert tilfredsstillende gjennom Studia og studentekspedisjonen i 4 etg.

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Alt i alt har kvaliteten på undervisning, veiledning, adminstrasjon vært god, og eksamensresultatene på samme vis gode.

Det er behov for en løpende vurdering av bredden av undervisningsformer på programmet. Et sentralt spørsmål her er i hvilken grad en skal vektlegge og anvende gruppe- og seminaraktiviteter - samt internettbaserte aktiviteter - sammenlignet med tradisjonell kateterundervisning. 

Der er et behov for å formaliserte løpende kontakt og samarbeid mellom leder av programutvalget og emneansvarlige. På dette grunnlag er det bestemt å ha tre møter hvert semester der de nevnte parter stiller.