BAPS-PED - studieprogramrapport 2006 vår

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføring

Aller første studentkull fikk opptak fra høsten 2005: Høsten 2005 ble studentene tilbudt 3 innføringskurs (Ex.Phil., Ex.Fac og PSYK 100). Vår 2006 ble studentene tilbudt 2 kurs i pedagogikk (PED 111 og PED 112).

Strykprosent og frafall

Uforholdsmessig stort frafall høsten 2005 (20 av 46 studenter), noe som delvis kan skyldes at studentene ikke ble tilbudt kurs i faget før våren 2006.

Karakterfordeling

Gjennomsnittlig karakternivå: B. Av 22 kandidater, var det kun en kandidat som strøk i hvert kurs. 

Ressurstilgang

God ressurstilgang, noe som ga mulighet for å tilby studentene god og allsidig undervisning (kombinasjon av forelesninger, seminarer og veiledning på nett).

Kommentar til studentevalueringene

Formativ studentevaluering ga verdifull informasjon og mulighet for å forbedre undervisningsopplegget underveis. Summativ studentevaluering gir inntrykk av at studentene jevnt over er tilfredse.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studentportalen fungerer tilfredsstillende.

Tilgang til relevant litteratur

God tilgang til relevant litteratur.

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Den studentgruppen som har gjennomført PED 111 og PED 112 våren 2006 dokumenterer et høyt faglig nivå, noe som kan tyde på at vi har lykkes med å tilby kvalitativt god undervisning i disse to kursene.  

Tiltak for å hindre FRAFALL: 1) Studentene bør møte faget - og fagmiljøet - allerede første semester. 2) Studiemiljøet kan styrkes ytterligere ved å oppfordre nye studenter til å organisere seg i kollokviegrupper, delta i studentdemokratiet og delta på studentsosiale tiltak/arrangement sammen med mer erfarne studenter.

EKSAMENSAVVIKLING: Etter hvert som det opptas flere studentkull - og det arrangeres stadig flere kurs parallellt - bør eksamensavviklingen gjennomføres av eksamenskontoret.