BAPS-PSYK - studieprogramrapport 2006 vår

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføring

2005-2006 var første år med bachelorgrad i generell psykologi ved UiB. Undervisning ble første gang gitt i emnene Psyk107, Psyk108 og psyk 202. I tillegg har de føste studentene levert sine bacheloroppgaver våren 2006.
De gamle emnene (Exfac, psyk100, psyk101, psyk102) har mottatt stor grad av oppmerksomhet i tilknytning til langsiktig satsing på denne gruppen studenter (se studieinformasjon og dokumentasjon nedenfor). Programsensor er ansatt, og det er avlevert rappport til PU innen den fastsatte fristen. All undervisning og alle seminarer ble holdt etter planen.

Strykprosent og frafall

Nedenforstående tabell gir en oversikt over utviklingen i strykprosent på de ulike eksamener på første året i Bachelorgranden (Årsstudiet i psykologi)

 Strykprosent etter kvalitetsreformen ÅRPS (andel ikke bestått av møtt):

EMNE/SEM H-03	V-04	H-04	V-05	H-05	V-06
EXFAC03P 46%	45%	32%	37%	21%	32%
PSYK100	 26%	42%	37%	37%	32%	22%
PSYK101	 -	27%	24%	26%	24%	16%
PSYK102	 -	30%	18%	34%	15%	18%
Gj.snitt   	36%	27,5%	33,5%	23%	22%

Høsten 2006 gjennomfører vi en studie for bedre å kunne forstå de to frafallsgruppene blant studentene. Primærfrafallsgruppen er de som takker ja til studieplass men ikke er registrert her ved UiB når fristen går ut (1.september), mens sekundærfrafallsgruppen er de som er registrert men som ikke tar eksamen ved semesterslutt. Denne studien vil gi data som kan fortelle noe om strukturelle (og andre forhold) som kan virke inn på frafallsprosessene, og kan dermed bringe nyttig kunnskap i tilknyutning til forebygging av frafall fra studiene våre.

Karakterfordeling

Vi har gjennomført studier som viser at karakterfastsettingen er pålitelig på lavere grad (se tilgang til relevant litteratur nedenfor). Programsensor har også vurdert nivået på besvarelsene og karakterfastsettelsen (se programsensors rapport).

Ressurstilgang

Programutvalget er tildelt ressurser i form at prosjektmidler med henblikk på kvalitetsarbeid. Ett mangeårig prosjekt har fokusert på karakterfastsetting, ett annet prosjekt har satt fokus på eksamensformer. Det er også tildelt midler til utvikling av akademisk skrivekurs (nettbasert med åpning i slutten av august 2006), og det ble gitt midler som er blitt brukt til lærermøte og til å arrangere møte med studentene. 

Kommentar til studentevalueringene

Det er utviklet et nytt system for studentevalueringer. Dette prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt med BA i Arbeids- og Organisasjonspsykologi (ved 1. amanuensis Anders Skogstad) ble tatt i bruk våren 2006. I tillegg ble det arrangert møte med studentene for å få muntlige tilbakemeldinger fra studenter som hadde fullført psyk107 og psyk108 høsten 2005. Dette møtet resulterte i endringer og tilpasninger av pensa i de to kursene. 

Studieinformasjon og dokumentasjon

1. Standardisering av arbeidsseminarinnhold med opplæring av seminarledere (utarbeidet våren 06,; igangsettes høsten 06)
2. Akademisk skriving: Nett-kurs utviklet (Arbeidsgruppe: 1.amauensis, dr.psychol. Ståle Pallesen (ISP) Prof. dr.philos. Svein Larsen (ISP)1.amanuensis dr.art. Kjersti Breivega (HF))
3. Nytt evalueringsskjema for "oppplevd studiekvalitet" utviklet og prøvd ut våren 2006 (Prosjektgruppe: Prof. Svein Larsen, 1. amanuensis Anders Skogstad)
4. Flervalgsprøveprosjektet: Styringsgruppe: 1. amanuensis Finn K Jellestad, 1. amanuensis Tom B Johnsen og prof. Svein Larsen. 

Tilgang til relevant litteratur

Tilgang til relevant litteratur omfatter spørsmålet om relevant litteratur for studentene og om relevat litteratur som dokumenterer kvalitetssikringsarbeidet på BA i Generell psykologi.
1: Relevant studentlitteratur var tilgjengelig til avtalte tider med de aktuelle forlagene.
Universitetsbiblioteket er tilgjengelig og imøtekommende for våre spesielle behov.


2: Relevant litteratur som dokumenterer aktiviteten i kvalitetsarbeidet for BA i generell psykolog:

Brunborg, Geir Scott; Pallesen, Ståle; Larsen, Svein. (2006) Kan flervalgsoppgaver erstatte essayer som eksamensform på lavere grad i psykologi på universitetsnivå? . Bergen: Institutt for samfunnspsykologi, UiB:ISBN 82-91713-39-1
 
Diseth, Åge ; Pallesen, Ståle; Hovland, Anders; Larsen, Svein (2006) Course experience, approaches to learning, and academic achievement. Education & Training 2006;48(2/3):156-169

Larsen, Svein; Johnsen, Bjørn Helge; Pallesen, Ståle (2006) Er opptaket til profesjonsstudiet i psykologi reliabelt?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2006;43(3):221-225

Hovland, Anders; Pallesen, Ståle; Diseth, Åge ; Larsen, Svein (2005) En prospektiv studie av sammenhengen mellom eksamenskarakterer (psykologi, førstesemester) og noen sentrale variabler. Bergen: Institutt for Samfunnspyskologi, UiB 2005. ISBN 82-91713-36-7. 11 s.

Hovland, Anders; Pallesen, Ståle; Diseth, Åge ; Larsen, Svein (2005). Førsteårsstudenter i psykologi - Hvem er de, hva vil de og hvor går de?. Universitetet i Bergen: Institutt for samfunnspsykologi 2005. ISBN 82-91713-35-9. 25 s.

Larsen, Svein; Pallesen, Ståle(2004). Kustomisering og kvalitet - Brukernes preferanser for valgfrie moduler i psykologi. Bergen: ISP 2004. ISBN 82-91713-32-4. 37 s.
 
Larsen, Svein; Pallesen, Ståle (2004). Reliability of grading essays and multiple choice test for introductory psychology exams. International Journal of Psychology 2004;39(5-6) Suppl S:434-434
 
Larsen, Svein; Pallesen, Ståle (2004). Reliability of grading essays and multiple choice tests for introductory psychology exams [Vitenskapelig foredrag]. 28th International Congress of Psychology (ICP2004); 08.08.2004 - 13.08.2004
 

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Dette var første året vi hadde regulær undervisning i den nye BA graden i generell psykologi. Selv om tilbakemeldingene i stor grad er positive, er det likevel viktig for studieprogrammets leder å understreke at fokus ikke må tas vekk fra kvalitetssikring og forbedring. Det er Studieprogramleders oppfatning at det akademiske skrivetreningsprogrammet bør evalueres, og muligens videreutvikles. Det er stort potensiale i dette programmet til å danne grunnlag for et mere generelt skrivetreningsprogram innrettet mot alle nivåer på psykologisk utdannelse. Det er tenkelig at kurslederne (særlig på psyk107, psyk108 og psyk 202) bør fokusere på mer åpne og muntlige evalueringer i tillegg til de mer strukturerte (spørreskjema baserte) evalueringene som studieevalueringsprosjektet legger opp til, fordi slike evalueringer gir studenten inntrykk av å bli hørt, de virker mer nære og menneskelige, og de gir muligheter for studentene til å uttrykke meninger som ikke omfattes av spørreskjemaet.
Når det gjelder seminargruppene på Psyk100, er det nå standardisert (i den grad undervisning på dette nivået kan standardiseres) hvilket innhold disse skal ha. Disse gruppene kan også brukes til systematisk (det vil si eksperimentell) utprøving av ulike pedagogiske prinsipper, og ikke minst til utprøving av ulike typer og måter når det gjelder flervalgsprøver.