MAPS-PED - studieprogramrapport 2006 vår

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføring

Programmet har blitt gjennomført etter planen: 1) Heldagsseminar om kommunikasjon med eksterne og interne forelesere (eksamensform: mappe), 2)Seminar i fordypningsmodulene (eksamensform: faglig artikkel).  I tillegg til dette ble det arrangert skriveverksted, gruppeveiledning og presentasjon av prosjekt, knyttet opp mot innholdet i mappen innlevert 28. mars, den faglig artikkel innlevert 23. mai, prosjektplanen ble levert inn 8. juni. 

Strykprosent og frafall

Ingen stryk, bra fordeling av karakterer på eksamener.  En student fikk ikke på godkjent prosjektplanen.

Karakterfordeling

Karakterfordelingen fordeler seg på hele skalaen. En student fikk ikke gjodkjent på prosjektplanen.

Ressurstilgang

På kullet har det vært noe frafall pga fødsels- og sykepermisjoner. Det har bidradd til redusert arbeidspress. 

Kommentar til studentevalueringene

Det er forståelig at studentene etterlyser studiepoeng på arbeidskravet som vedr. prosjektplanen.  Vi har ikke funnet en tilfredsstillende måte å gjøre dette på, vår vurdering er at det er viktig å levere inn prosjektplanen i vårsemesteret mht stugiegjennomføringen og sluttføringen av masteroppgaven.  Ellers merker vi oss det positive i studentenes vurdering av artikkelsjangeren som eksamensform og også at vi har lykkes med veiledningen i forhold til den, det er nytt med dette kullet.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studentportalen har fungert godt som studentinformasjon.

Tilgang til relevant litteratur

Bra

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Masterprogrammet skal evalueres spesielt med tanke på at det om kort tid vil være bachelorstudenter som skal t fatt på masterstudiet.  Det utfordrer oss i forhold til å få til god progresjon og sammmenheng mellom nivåene.
IKTmasteren og campusmasteren skal på studieplansnivå gjøres like, det vil øke fleksibiliteten og gjøre studiet mindre sårbart.
Gruppeveiledningene er ressurskrevende.  Uten reduksjon i dette tilbudet vil ressursene måtte økes.
Ressurstilgangen må økes dersom det skal være opptak av bachelorstudenter og masterstudenter årlig.  Her kreves en kritisk gjennomgang.