RELV103 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Emnet hadde forelesninger og kollokvier. Ingen av delene var obligatorisk. Oppmøtet på forelesningene var betraktelig høyere enn på kollokviene. Hinduismen, buddhismen, sikhismen, jainismen, zoroastrismen og religioner i Kina og Japan ble dekket i forelesninger. Forelesere var Knut A. Jacobsen, Michael Stausberg, Clemens Cavallin. Gjesteforeleser for emnet jainismen var Olle Qvarnström fra Lund Universitet. Forelesninger gikk to ganger i uken og med enkelte studieuker. Store deler av pensum ble dekket av forelesninger. Kollokvier gikk en gang i uken.
Studiespørsmål ble gjennomgått i kollokvier. Småspørsmål som oppgavene til eksamen ble hentet fra, ble lagt ut på nettet slik at studentene kunne bruke disse til å forberede seg til eksamen. Kollokvielærere ble rekruttert fra studenter som hadde fordypning i emnet. Disse tiltakene syntes å ha vært til hjelp. Det ble gitt mange meget gode besvarelser. Mange fikk meget gode karakterer. Strykprosenten var betraktelig lavere enn tidligere år, men studentevalueringen viser at noen studenter bruker svært ulik tid på studiet. Flertallet jobber ved siden av studiet. 

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport

Karakterfordeling

Se FS-rapport

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studentportalen (Mi side). Småspørsmål som oppgavene til eksamen ble hentet fra, ble lagt ut på nettet slik at studentene kunne bruke disse til å forberede seg til eksamen.

Tilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Spørreundersøkelse på Mi side.

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

En endring som planlegges for våren 2007, er å konsentrere kurset om færre religioner: hinduismen, buddhismen, sikhismen, zoroastrismen. Religioner i Kina og Japan utgår. Enda større deler av pensum vil være på norsk.