RELV105 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Spørreskjema ble lagt ut på Mi side. Spørsmålene dreide seg om studentenes faglige grunnlag, arbeidsvaner og utbytte av undervisning og pensum, samt informasjonen fra instituttet. 
	Bare 24 svarte av i alt 118 opprinnelig påmeldte og 81 som leverte kvalifiseringsoppgave. Dette svekker representativiteten i undersøkelsen, men kan også tolkes som uttrykk for at studentene gjennomgående er tilfredse, noe også de innsendte svarene gir uttrykk for.

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport.

Karakterfordeling

Se FS-rapport.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon om studiet var lagt ut på Studentportalen og Mi side. Det ble også anvendt masse-epost. Dessuten ble det gitt muntlig informasjon på orienteringsmøte og forelesninger. Informasjonen om eksamensavviklingen (innlevering av oppgave og gjennomføringen av muntlig) kan trolig forbedres noe, særlig mht tidspunkt.

Tilgang til relevant litteratur

Pensumbøkene har vært tilgjengelige i bokhandelen. Det supplerende kompendiet hadde visse mangler, som ble kompensert ved utdeling av ytterligere materiale.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Tilfredsstillende og velegnet.

Andre forhold

Studentenes vurderinger av studiet ligger mellom fornøyd og svært fornøyd. Misnøye med bøker på svensk, og til dels engelsk, kan ikke tillegges vekt. Enkelte er misnøyde med eksamensformen, som ikke gav alle muligheten for å vise hva de kunne.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det ville vært ønskelig om evalueringsskjemaet hadde en form som  i større grad la til rette for å korrelere de ulike svarene (faglig grunnlag og arbeidsvaner mot utbytte. o.l.

Oppsummering av innspill

Pensum og undervisning har fungert godt. Vi må gjøre noe med enkelte deler av pensum, og bli klarere og mer samordnet mht hva som kreves under eksamen.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

RELV105 er meget sammensatt, men dette har ikke vært noe problem for studentene, som snarere ser dette som noe positivt. At emnet utelukkende handler om utdødde religioner, som til dels ligger svært langt tilbake i tid, har ikke vært demotiverende, men oppleves snarere som spennende. At det har vært flere forelesere har ikke vært noen ulempe. Både forelesninger og kollokvier har fungert godt – selv om det hadde vært ønskelig at flere studenter deltok i kollokviene (halvparten av svarerne benyttet seg ikke av disse).
Det kan godt være flere forelesninger, og ikke minst kollokvier, som kan fortsette også nærmere eksamen.
Pensumboken om hellenistiske religioner bør byttes ut.
Vi trenger å gi litt mer informasjon om hensikten med innleveringsoppgaven.
Lærerne bør samrås foran muntlig eksamen for å sikre mest mulig lik praksis.