KUVI106 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

På kurset har der vært 11 forelesninger, 2 filmseminarer og 2 obligatoriske innleveringer, samt skoleeksamen. Instituttet har lagt til rette for studentstyrte kollokvier (bestilt rom), men dette tilbudet har studentene ikke benyttet. 

Strykprosent og frafall

Antall oppmeldte: 39, antall møtt: 34. 
Strykprosent: 6 % (2 studenter).

Karakterfordeling

Gjennomsnittskarakter: C
A: 19 %
B: 25 %
C: 38 %
D: 16 %
E: 3%

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteratur

Bøker har vært tilgjengelig gjennom hele semesteret, vi har måttet vente noe på kompendiene. 

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokalene har vært veldig greie, men deltakelsen på kurset ble større enn forventet og vi måtte derfor flytte rom et par ganger. 

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Skjema ble aktivert på Mi side en uke før eksamen og ble deaktivert i juli. 15 av 34 studenter har svart på skjemaet.

Oppsummering av innspill

De av studentene som har besvart ser ut til å være jevnt over fornøyde med tilbudet. Noen få har ikke fått innfridd forventningene, disse etterlyser forelesninger som er forklarende og oppsummerende og som setter pensum i en videre kontekst. De to obligatoriske innleveringene er en i stor grad fornøyd med, men kun middels fornøyd med at lærer kun gir korte tilbakemeldinger på mail. Noen mener at det er feil å bruke ressurser på å skrive to obligatoriske oppgaver som ikke får betydning for endelig karakter. Flere melder om dårlig sosialt utbytte av studiet og liten grad av tilhørighet til faget. Flere etterlyser kollokvieledere. Noen etterlyser power point hand outs som kan legges ut på nettet i forkant av forelesning. Filmseminarene får gode tilbakemeldinger. Noen mener at pensum er for empiriorientert og vanskelig å holde styr på. Noen mener at for mye av pensum er skrevet på svensk, et språk som kan være uvant for flere å lese. Noen mener at lærer har gitt mye og ofte informasjon og har vært rask med sensur på obligatoriske oppgaver og eksamen. Andre er ikke så sikre på om de har fått nok informasjon. 

Ev. underveistiltak

Det er ikke gjort underveistiltak eller underveisevalueringer.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

1. Forundringen er stor over at studentene ikke selv organiserer kollokvier når instituttet bestiller rom og informasjon om dette tilflyter studentene. Når det er sagt: det vil utvilsomt være læringsfremmende å ha ansatt kollokvieleder/e på et så stort kurs som dette, istedet for å ha disse ansatt på kurs med under 10 studenter, slik tilfellet var våren 2006.
2. Power point kan brukes i større grad og handouts kan legges på Mi side etter forelesningene.
3. De to obligatoriske oppgavene er svært viktige og vil ikke bli tatt ut av kurset. Jeg mener at en av grunnene til at det gikk såpass bra som det gjorde til eksamen, var at studentene tidligere i semesteret hadde formulert seg skriftlig med utgangspunkt i pensum. Lærers tilbakemeldinger har vært korte når oppgavene var ok, litt lenger når oppgavene sto på vippen til å underkjennes. Å gi lange og detaljerte tilbakemeldinger på nesten 70 oppgaver er for arbeidskrevende.
3. Det har vært lagt stor vekt på å kommunisere ofte på Mi side og å gi raske tilbakemeldinger på studenters e-poster og annet. Dette vil vi fortsette med. 
4. Studentene kommer fra ulike program (kjønn, kulturformidling), fra ulike årskurs, fra ulike fakulteter (HF, SV, Psyk). Det er vanskelig å vite hvordan lærer skal utvikle studentenes tilhørighet til faget - sånn helt alene ... 
5. Studentene har hatt utbytte av diskusjonsgrupper (enten to og to eller i større grupper), men har ikke vært like flinke til å bidra med innspill i forelesningene. Dette er kanskje fordi de ikke kjenner hverandre godt, men det kan også være fordi de ikke har orientert seg i pensum før forelesningene.