MUG107 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Ingen kommentar.

Strykprosent og frafall

Ingen strøk, men 3 studenter ble borte underveis. Så vidt vites var dette i hovedsak av helsemessige grunner.

Karakterfordeling

Samtlige som gikk opp til eksamen fikk karakteren ”bestått”.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Jeg er usikker på hva dette innebærer.

Tilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Instituttet mangler lokaler som er spesielt
beregnet på teoriundervisning.

Andre forhold

Faglærer benytter anledningen til nok en gang å bemerke at mappeevalueringsprinsippet har redusert teorifagene til en parodi. På området satslære har mappeevaluering ikke resultert i annet enn bortfall av eksamen. Mange studenter ignorerer leveringsfrister, og
instituttet synes ikke å råde over sanksjonsmidler. Konsekvensen er et katastrofalt
bortfall av faglig og administrativ autoritet.

Faglærer vil også bemerke at ordningen med obligatorisk fremmøte fører til at umotiverte
studenter gjesper seg gjennom timer som ellers kunne vært anvendt mer fruktbart.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak