PSYK106 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Våren 2006 ble det gjennomført 12 forelesninger à 3 timer over sentrale pensumtema. Studentfremmøtet på forelesningene var stabilt og høyt med 60-70 studenter på hver forelesning. I tillegg til forelesningene blr det også gjennomført 3 oppgaveseminarer med studentveileder tilstede og 1 virtuellt nettbasert tilbud om innsending av øvingsoppgaver via nettet.

Strykprosent og frafall

Ni kandidater av 133 fremmøtte strøk. (I tillegg avbrøt en kandidat ekseman.) 

186 kandidater var oppmeldt. Av disse møtte 133. 

Karakterfordeling

Karakterfordelingen er som følger:

A: 5
B: 21
C: 44
D: 41
E: 12

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieplanerog studieinformasjon ligger på nettet og blir i tillegg gitt ved orienteringsmøtene, på første forelesning og gjennom løpende informasjon på Studentportalen.

Tilgang til relevant litteratur

Anbefalt pensumlitteratur er tilgjengelig på Studia.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningen ble gjennomført i rom 130 som var et helt nytt auditorium i Christiesgate 12. Ved semesterstart fungerte ikke varme og ventilasjonsanlegget - dette ble imidlertid rettet etter ca 1 måneds tid. AV utstyret og øvrige hjelpemidler har fungert utmerket.

Andre forhold

Som fagansvarlig er det en stor fordel å kunne forholde seg til en person på den administrative siden som også fysisk bør sitte i samme bygning. Dagens oppsplitting av ulike oppgaver og til dels uklare ansvarsforhold rundt ulike administrative støttefunksjoner har trolig et forbedringspotensiale.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringsskjema ble delt ut og samlet inn på siste ordinære forelsning. Disse er gjennomgått av fagansvarlig, programansvarlig og aktuelle forelesere. I tillegg har det vært en god dialog mes studentene underveis i kurset der man har kunnet avklare ulike praktiske og faglige forhold av betydning for studentene.

Oppsummering av innspill

Tilbakemeldingen fra studentene er overveiende positiv og gir klart uttrykk for at de forelesningene har blitt godt mottatt og at fagtema har vært faglig interessante. Studentene er tilfreds med de nye oppgaveseminarene og dette kommer også til uttrykk gjennom tilbakemeldingene fra seminarlederne. Studentportalen har blitt bedre utnyttet dette semesteret og studentene påpeker at hand-outs fra forelesningene i pdf-format er til stor nytte ifm forberedelser og etterarbeid. 

Ev. underveistiltak

Det bleholdt planleggingsmøter med seminargruppelederne i løpet av semesteret. Dette resulterte blant annet i at det ble lagt inn tilbud om egenevaluering gjennom flervalgsprøver på oppgaveseminarene.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

PSYK 106 har siden oppstarten i 1997 etterhvert funnet en form som ser ut til å fungere godt. Tilbakemeldingene fra studentene gjennom flere semestre indikerer at foreleserne generellt får gode tilbakemeldinger. En økt vektlegging av oppgaveseminarene dette semesteret har også blitt godt mottatt og dette arbeidet bør fortsette også neste semester. Det er behov for en gjennomgang av administrative støttefunksjoner med sikte på å klaregjøre ansvarslinjer og forenkle prosessene.