PSYK201 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Gjennomføring av de 2 undervisningssamlinger og litteratursøk fungerte tilfredsstillende med godt fremmøte og høy studentaktivitet. 

Etablering av veiledninger (inkl. veiledningskontrakter) fungerte bra, slik at progresjonen i arbeidet med oppgaven ble ivaretatt. For å forebygge problemer med evt. avskrift av primærkilder, evt. andre bacheloroppgaver o.l., underskrev studentene en egen kontrakt om at den innleverte oppgaven var deres eget åndsverk. Avslutningsvis, dagen før muntlig eksamen, hadde studentene en muntlig, obligatorisk  (inkl. PowerPoint) presentasjon av sine oppgaver. Alle kandidater møtte og presenterte sine oppgaver gruppevis. 

Strykprosent og frafall

Der var 17 oppmeldte kandidater. Av disse møtte alle 17 til eksamen (dvs. innleverte bacheloroppgaven)

Karakterfordeling

Av de 17 kandidatene fikk 5 den endelige karakteren A (etter muntlig eksamen), 11 fikk B, og 1 kandidat fikk D. 

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieinformasjon og dokumentasjon har blitt distribuert skriftelig i papirform, samt har vært løpende oppdatert (jfr. undervisningsplaner) i studentportalen og på fakultetets hjemmesider. 

Tilgang til relevant litteratur

Relevant litteratur har vært tilgjengelig for innkjøp på Studia, samt ved fakultetsbiblioteket.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokalene i 1. etg. i Christies gt. 12 holder mål mht. størrelse og undervisningsutstyr fore angjeldene gruppe(dvs. PC og prosjektør).

Imidlertid er renholdet av undervisningslokaler høyst kritikkverdig. Det flyter med allehånde boss/søppel. Dette går på hygiene og trivselen løs. 

Andre forhold

Studentene har hatt god tilgang på løpende informasjon i ekspedisjonen i 4. etg., Institutt for samfunnspsykolog, samt fra faglærere i samme etasje.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det ble gjennnomført en kvantitativ evaluering av angjeldende modul v.hj.a. Reflex via internett. Svarprosenten var lav (7 av 17 eksamenskandidater). Dette aktualiserer spørsmålet om en ikke bør informere kandidatene på et tidlig tidspunkt om viktigheten av å delta/fylle ut skjemaet. I tillegg kan det være aktuelt med kvalitative evaleringer (eksempelvis gruppe-intervjuer ved avslutningen av modulen. 

Oppsummering av innspill

Det er behov for enda bedre klargjøring av hva veiledningen består av og hvilke kriterier som kommer til anvendelse ved vurdering/ karakterfastsetting av bacheloroppgaven. 

Ev. underveistiltak

Det kan vurderes om der er behov for et møte med studentene midtveis i semesteret der en vurderer gode og mindre gode erfaringer. 

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Gjennomføringen av PSYK201 våren 2006 har vært meget tilfredsstillende, både mht. undervisning, veileding og administrativ tilrettelegging. 

Her kan det særlig fremheves at studentenes obligatoriske presentasjoner av egen bacheloroppgaver - dagen før muntlig eksamen - var meget gode. Denne presentasjonsrunden ble også oppfattet som givende og belønnende av studenene. 

Det er behov for mer tilrettelagt informasjon vedr. behandling av personopplysninger, - spesielt for studentene som bruker intervjumetoden (jfr. sende søknad til NSD).