RUS350 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Russisk er ennå ikke kommet i gang med det ”etterreformatoriske” RUS350. Som seksjonsleder har jeg imidlertid virket som koordinator for de studentene som H06 skal begynne med RUS305, samt for de ”førreformatoriske” studentene som har fått tilbud omå levere inn hoved/MA-oppgave i 06 (to studenter) og V07 (to studenter).
For å ta det siste først:
Av de to studentene som skal levere i 06, har en levert og skal ha sin avsluttende muntlige eksamen 14. juni. Veileder her er undertegnede, Jostein Børtnes. Den andre har fått utsettelse med innlevering til september. Veileder professor Lillian Helle. Helle har for tiden forskningsår, men jeg har forståelse av at det er regelmessig veiledningskontakt med studenten. Av de to studentene som skal levere V07 har den ene organisert veiledning med amanuensis Malvin Fonnes. Den andre, som veiledes av meg, har tydeligvis vanskeligheter som ikke bare er av faglig karakter. Han får all den hjelp han ber om, men har nå lenge være borte. Det ser ut til at tre av de fire i hvert fall vil avslutte innen de fristene de har.
 
Når det gjelder de regulære MA-studentene i russisk, begynte det H05 syv stykker. De har nettopp nå V06 avsluttet sine kurs på 300-nivå og er klare for RUS350. En har imidlertid sluttet. En må ta et emne på ny, etter å ha strøket i det H05
 
De seks som nå skal begynne på RUS350 har alle lagt frem sine prosjekter for MA-oppgaven i seminarer ledet av undertegnede. En av dem har etter søknad til HF-fak. fått godkjent fremleggingen som 5 frie studiepoeng, siden det på grunn av kommunikasjonssvikt ikke ble noe av det kurset hun hadde meldt seg på. Alle seks har også fått oppnevnt veiledere, fem skal veiledes av professor Ingunn Lunde og skrive oppgaver som tematisk har sammenheng med hennes Landslide-prosjekt, en skal veiledes av professor II Jan Ivar Bjørnflaten.
 

Strykprosent og frafallKarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføringOppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Den virkelige evalueringen av RUS350 vil altså først kunne begynne på slutten av H06. Det er imidlertid ett moment som har vist seg med all tydelighet allerede. I motsetning til tidligere erfaring, har studentene – og det gjelder i hvert fall 90% av dem, ikke anelse om hva de skal skrive oppgaven sin om når de nærmer seg slutten på 2. semester på 300-nivå. Her er det tydeligvis noe som svikter i vårt opplegg. Studentene må i løpet av de to første MA-semestrene systematisk oppmuntres til å arbeide frem emner som kan interessere dem. Ja egentlig bør spørsmålet om MA-oppgave tas opp allerede i fordypningsstudiet på 200-nivå. Dette kommer ikke av seg selv. Vi vil fra høsten av tilby oppgave- seminar med fremlegging for dem som nå arbeider med MA-oppgaven, og hva nye 300-studenter angår, vil vi ta dette opp når vi ser hvem og hvor mange som melder seg til studiet.
 
Det er helt klart at begynnende MA-studenter ikke har den innsikt i faget som begynnende hovedfagstudenter hadde. De har kortere studietid bak seg. De har mindre pensa. Og de har mindre tid til å fordøye sine kunnskaper. Dette er noe vi må kalkulere med i vårt MA-opplegg, ikke minst i RUS350.