TEAT303 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Vi har vært to forelesere på dette emnet, og forelesningene fordelte seg greit utover semestret. 

Strykprosent og frafall

Ingen strøk, men det var et frafall.

Karakterfordeling

Karakterfordelingen var i og for seg bra i den forstand at det fordelte seg midt på skalaen, med C som gjennomsnitt. Se FS. 

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieinformasjonen  har vært god. 

Tilgang til relevant litteratur

Det har vært nødvendig for studentene å låne noe litteratur på bibliotek, kjøpe noe selv og ellers gjennom kopier.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Tilfredsstillende

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Emnet er undervist i som forelesninger, samtidig som studentene har hatt anledning til å komme med synspunkter og kommentarer, noe studentene ser ut til også å oppfatte som viktig. 

Oppsummering av innspill

Det er klart at det også kan gis eksamen i selvvlagt pensum, men da må det lages individuelle eksamensoppgaver. Det har vært gitt dato for innlevering av selvvalgt pensum,
men rutinene omkring det formelle når det gjelder innl. kan bli bedre. Når det gjelder undervisningsmetoder vil de to foreleserne diskutere kommentarene som er kommet til en av foreleserne fra den ene kandidaten som har levert utfyllt skjema. Fagkollegiet må også notere seg at det ser ut til å være en viss misnøye med skoleeksamen på mastergradsnivå.

Ev. underveistiltak

Det bør diskuteres i kollegamøte i hvilken grad dramaturgi som fellespensum skal veksles med et annet systetmatisk område, som skuespillerkunst eller scenografi. Det har imidlertid fungert svært bra med dramaturgi som fellesemne. 

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Samlet revurdering av opplegget bør gjøres til høsten, og en bør ta stilling til om i hvilken grad det selvvalgte pensum annenhver gang dette emnet i større grad skal prøves i som eksamen.