DASP307 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kombinasjon av forelesning og oppgaver.

Strykprosent og frafall

0 av 3 kandidater som leverte semesteroppgaven strøk, mens 2 kandidater ikke leverte noen semesteroppgave.

Karakterfordeling

3 av 3 fikk bestått.

Studieinformasjon og dokumentasjon

En informasjonsside ble lagt ut på Internett.

Tilgang til relevant litteratur

Stort sett digitalt via Internett.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Tungvint å mørklegge lokalet for videofremvisning.
Lokalet mangler fast dataprosjektør (videokanon).

Andre forhold

Manglende støtte for LaTeX på UiBs datamaskiner.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

skjema med spørsmål og mulighet til fri kommentar, enkel statistisk prosessering.

Oppsummering av innspill

DASP307 Vår 2006

Fikk du tilstrekkelig informasjon om dette emnet på forhånd?
 Gjennomsnitt: 3.2 Median: 3.0 Standardavvik: 0.8
  BRA I MIDTEN

Har undervisningen på dette emnet økt eller redusert din interesse for språkvitenskapelig skriving?
 Gjennomsnitt: 4.2 Median: 4.0 Standardavvik: 0.8
  POSITIVT

Måtte du jobbe mye for dette emnet?
 Gjennomsnitt: 2.8 Median: 3.0 Standardavvik: 0.4
  BRA I MIDTEN, HOMOGENT

Hadde du de nødvendige forkunnskapene?
 Gjennomsnitt: 4.0 Median: 4.0 Standardavvik: 1.0
  IKKE I MIDTEN

Var antallet undervisningstimer passe?
 Gjennomsnitt: 3.2 Median: 3.0 Standardavvik: 1.1
  BRA I MIDTEN

Var undervisningsformen egnet for kursets innhold?
 Gjennomsnitt: 4.2 Median: 4.0 Standardavvik: 0.8
  POSITIVT

Var øvelsene et passende og utfyllende tillegg til pensumet?
 Gjennomsnitt: 4.2 Median: 4.0 Standardavvik: 0.8
  POSITIVT

Var interaksjon med læreren bra?
 Gjennomsnitt: 4.6 Median: 5.0 Standardavvik: 0.5
  POSITIVT, HOMOGENT

Har du lært mye av dette kurset?
 Gjennomsnitt: 4.2 Median: 4.0 Standardavvik: 0.8
  POSITIVT

Var øvelsene praktisk godt tilrettelagt?
 Gjennomsnitt: 4.2 Median: 4.0 Standardavvik: 0.8
  POSITIVT

BRA

- pensumlisten var ikke for stor
- oppgavene var en del av undervisningstimene
- klar, tydelig, ryddig, lett å forstå
- bra oversikt over alle forelesningene
- referater fra forelesningene på nettsidene
- alt i alt veldig bra
- det beste var å lære om bruk av ulike verktøy
- reflektere over skrivevaner
- jobbe med ekte eksempler fra faglitteraturen
- innhald og gjennomføring

DÅRLIG

- vi lærte å skrive ut fra 5-avsnittsmetoden, som er en form for
sammendrag, men vi burde skrevet sammendrag ut fra en hel tekst
- kurset er for lite annonsert

"Eg (og mange andre med meg) var ikkje klar over at kurset eksisterte.
Eg veit at dette tilbodet ville være interessant for mange om dei berre hadde visst om det."

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Trenger lokale med fast prosjektør og enkel mørklegging. Trenger muligens mer informasjon om dette kurset til studenter på språkfagene.
Det må bli bedre støtte for programvare for bruk av LaTeX på UiBs PCer.
Dette kurset er av interesse for master/PhD-studenter men pga. manglende integrering i studieplanene er det for få studenter som oppdager det.