MUG111 - emnerapport 2006 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Emnet ble gjennomført med undervisning i arrangering/komposisjon og gehør/improvisasjon. Begge delemnene har en timeramme på 2 undervisningstimer pr. uke i tilsammen 24 uker. Arrangering/komposisjon ble gjennomført med flere faglærere, mens gehør/improvisasjon i hovedsak hadde en faglærer.

Strykprosent og frafall

Ingen stryk eller frafall.

Karakterfordeling

Alle har godkjent, men karakterfordeling ikke klarlagt p.g.a. sen innlevering av mappe.

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteratur

Grei tilgang på relevant litteratur fra GAs bibliotek. Mye av undervisning gjennomført uten litteratur.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningslokalene er trange for praktisk arbeid. Det er også problemer knyttet til at undervisningsaktiviteten lager lyd og at dette gir støy andre steder på huset.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Ikke gjennomført egen oppsummerende studentevaluering for emnet, men evaluering har vært foretatt underveis i forbindelse med evaluering av hele jazzstudiet. Dette innebærer evalueringsmøter med alle studenter.

Oppsummering av innspill

Kritikk på at undervisning i gehør/improvisasjon har vært for teoretisk. Ønsker om at denne undervisningen i større grad skal være individuelt tilpasset. Positive kommentarer til innhold i arrangering/komposisjon, men kritikk på manglende kontinuitet i dette delemnet.

Ev. underveistiltak

Justeringer foretatt underveis i henhold til innspill fra studentene. Dette er gitt positive tilbakemeldinger fra studentene på dette. Ressursmessig vanskelig å komme studentene i møte i forhold til individuell tilpassing.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det er behov for å stramme studieopplegget i begge delemner. Tiltak for å sikre forbindelseslinjene mellom de ulike delene av arrangering/komposisjon må vurderes.