INF102 - emnerapport 2007 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Faglærers vurdering er at kurset ble tilfredsstillende gjennomført, noe 
som samsvarer med tilbakemeldingen fra brukerundersøkelsen etter kurset.

Kurset ble gjennomført med 4 forelesnings timer per uke, 2 timer 
oppgaveløsning med gruppeleder til stede samt 1 times felles gjennomgang 
av ukens gruppeoppgaver. Studentenes resultater ble vurdert ut fra to 
semesteroppgaver som telte 15% hver samt en endelig eksamen med vekt 
70%. De to semesteroppgavene ble vurdert av gruppeledere, mens faglærer 
rettet examen og fastsatte endelig karater.

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport.

Karakterfordeling

Se FS-rapport.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon til studentene ble gitt i begynnelsen av forelesningene, 
samt at dette ble lagt ut på kurset sine sider på studentportalen. Dette 
inkluderer også referanser til pensum og annen relevant litteratur.

Tilgang til relevant litteratur

Forutsatt at studentene anskaffet seg læreboken, så var tilgangen til 
faglitteratur etter faglærers mening god. Dette begrunnes med at all 
nødvendig litteratur utenom boken var enten direkte eller 
indirekte(referanse) tilgjengelig på kursets hjemmeside.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokaler og undervisningsutstyr har vært hensiktsmessige ut fra måten 
kurset er undervist.

Andre forhold

Etter faglærers vurdering har rammevilkårene for kurset vært 
tilstrekkelige til å gjennomføre kurset som planlagt.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Kurset ble evaluert etter høst semesteret. 30 studenter leverte endelig 
eksamen, og 13 svarte på evalueringen av kurset. Ut fra evalueringen 
oppfatter jeg studentene som rimelig fornøyde med kurset. Noen av 
kommentarene går på at kurset var for tett bundet opp til boken og at 
foreleser virket uerfaren i begynnelsen/ det pedagogiske opplegget kunne 
vært bedre. Det medfører riktighet at kurset var tett knyttet opp til 
boken, men jeg ser liten grunn til å dele pensum på flere kilder når 
boken framstiller pensum på en god og konsistent måte. At foreleser 
virket uerfaren i begynnelsen, er ikke overraskende med tanke på at 
dette er det første kurset jeg underviser. Den siste vesentlige 
kommentaren går på at det pedagogiske opplegget kunne vært bedre. Jeg 
oppfatter dette slik at det pedagogiske opplegget ikke var dårlig, men 
at det var deler som kunne vært presentert på en annen og kanskje bedre 
måte. Dette er det vanskelig å ikke si seg enig i.

Kurset ble gjennomført med fire forelesnings timer per uke, 2 timer med 
oppgaveløsning som var ledet av gruppeleder, og en times gjennomgang av 
løsningsforslag til oppgavene. Studentene ble evaluert gjennom to 
innleveringsoppgaver med praktisk programmering. Vekten på disse 
oppgavene utgjorde 30 prosent av sluttkarakteren, mens eksamen utgjorde 
de resterende 70 prosent.

Oppsummering av innspill

Noen av studentene mente at kurset var for tett knyttet opp til boken. 
Som nevnt over, medfører det riktighet at kurset var tett knyttet til 
boken. Grunnen til dette er at boken dekker pensum godt. Innspillet om 
at foreleser virker uerfaren i begynnelsen er riktig, og krever ingen 
ytterligere kommentar. Generelle kommentarer som at det pedagogiske 
opplegget kunne vært bedre, er lite konkret og gir ikke informasjon om 
direkte problemer eller hvilken deler av undervisningen som fungerte 
dårlig.

Ev. underveistiltak

Ingen.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Faglærers vurdering er at kurset ble gjennomført på en tilfredsstillende 
måte. Oppmøtet på grupper og oppgavegjennomgangen var noe lavt 
sammenlignet med oppmøtet på forelesningene. Ved å endre uke oppgavene 
til innleveringsoppgver vil studentene ha større motivasjon for å stille 
på gruppene. Dette gjøre motivasjonen for å delta og jobbe på gruppene 
større, men øker også arbeidsbelastningen til studentene. Under 
vurderingen av eksamensbesvarelsene kommer det klart fram at flere 
studenter hadde hatt utbytte av å bruke mer tid på å løse gruppe oppgavene.