NOLISP300 - emnerapport 2007 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Prosjektforberedende seminar (Nolisp300) har vært gjennomført som et ukentlig 2 timers seminar med 2 lærere, en fra hver av disiplinene Nordisk språk og Nordisk litteratur. Fordi målet med kurset er at studentene skal utarbeide skisse til et mastergradsprosjekt, og i den forbindelse lære å arbeide vitenskapelig, har kurset vært basert på aktiv studentinnsats, med ukentlige arbeidsoppgaver, og ei tilretteleggende og veiledende lærerrolle. Arbeidsforma har forutsatt regelmessig frammøte, med forberedte innlegg.

Strykprosent og frafall

Ingen studenter har strøket eller falt fra underveis.

Karakterfordeling

Kurset har ikke graderte karakterer. Alle studentene fikk karakteren Bestått.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon blir gitt og utvekslet på nettet. Noe informasjon blir sjølsagt også gitt i seminaret, evt. pr telefon. Resultatet er dokumentert ved skriftlig innleverte prosjektskisser.

Tilgang til relevant litteratur

I tidligere semestre har kursmaterialet vært ei samling av mindre veiledningsbøker og tekster om sakprosa, språkteori o.l. som bare delvis har fylt kursets behov og derfor har trengt supplering av lærerne, bl.a. i form av korte innslag forelesninger til delemner i kurset. Fra inneværende semester har kurset fått tilgang til ei svært omfangsrik, nylig revidert og oppdatert, handbok i oppgaveskriving på universitet og høgskole, som på utmerket vis har dekket kursets behov, og som også er lett tilgjengelig, da den i norsk versjon gis ut i Bergen. Den har bl.a. vært lett å arbeide med for studentene når de forbereder seminarinnlegg, og lett å referere til i samtaler om bl.a. kvalitetskriterier og kvalitetsvurderinger i vitenskapelig arbeid på masternivå.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Kurset har hatt tilgang på tilfredsstillende seminarrom med nødvendig utstyr. Kurset vil vanskelig kunne fungere i et auditorium.

Andre forhold

Det ville ha vært ønskelig med noe bedre litteraturtilgang, bl.a. hva gjelder tidligere innleverte masteravhandlinger. Ut over dette har kurset et strukturert samarbeid med universitetsbibliotekar. I planen inngår et 2 timers kurs i elektronisk informasjonssøking ved universitetsbibliotekar. Ut over dette tilbyr UB kurs som er administrert fra UB, uten praktisk medvirkning fra lærerne på Nolisp300.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Av hensyn til det åpne tillitsforholdet som arbeidsforma i kurset forutsetter, er det etter hvert blitt tradisjon å gjennomføre kursevaluering som åpne, forberedte samtaler, inneværende semester lagt til egne tidspunkt utenom ordinære seminartimer. Den arbeidsform og de undervisningstemaer som etter hvert er blitt kjennetegnende for dette kurset, har alle parter i hovedsak uttrykt tilfredshet med. Studenter og lærere er samstemt om at en god balanse mellom lærerstyring og egenansvar for studentene gir best læringseffekt.

Oppsummering av innspill

Etter forslag fra studenter i midtvegsevaluering ble studentenes mastergradsveiledere invitert til (og deltok i) individuelle veiledningssamtaler som student og kursledere før har vært aleine om. 

Ev. underveistiltak

Se Oppsummering av innspill.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Etter noen semestres utprøving og evaluering ser kurset ut til å ha blitt et viktig bidrag til undervisningen på masternivå. Det gir bl.a. mulighet for strukturert og vedvarende oppfølging av nye masterstudenter. Studentene gir uttrykk for å komme fort i gang med mastergradsprosjektet. Det bidrar dessuten til faglig miljøskaping.