SOS340 - emnerapport 2007 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisningen ble i hovedsak gjennomført etter planen, og var delt i to bolker. Den første del av seminaret var for nye masterstudenter som skulle gjennomføre kun studiekravet høsten 2007, og de som ville gjennomføre prosjektutviklingsseminaret på ett semester (uansett når de ble opptatt på sosiologi). Hovedmålsettingen var å bidra til utvikling av ideer til masteroppgaveprosjekter.  Dette ble gjort gjennom å gi informasjon om masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen, informasjon om NSD og litteratursøking, samt forelesning om etiske problemstillinger. I tillegg var det innledninger om prosjektdesign og diskusjon av studentenes egne ideer i gruppe og i plenum. Studentene hadde mulighet til å levere utkast tre ganger, og dette ble benyttet av henholdsvis 13, 11 og 9 studenter. I alt var det 7 samlinger. Totalt 13 studenter deltok en eller flere ganger, og 8 av dem var tilstede 5 ganger eller mer. Første del av emnet ble avsluttet med innlevering av utkast til prosjektskisse, og studentene fikk på bakgrunn av utkastene tildelt veileder for arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Den andre delen av seminaret var for studenter som skulle levere prosjektbeskrivelse høsten 2007. Målet med denne delen av seminaret var å bidra til å ferdiggjøre prosjektbeskrivelsene og være et supplement til den individuelle veiledningen. I og med at det viste seg at opprinnelig opplegg for denne delen kolliderte med undervisning på sos304 og eksamen på sos302, ble opplegget noe endret. Det ble holdt 4 samlinger og disse ble lagt senere i semesteret enn opprinnelig planlagt. I tillegg til diskusjon av studentprosjekter var en egen samling viet etiske sider ved prosjektene. Det var også innledninger om teori/begrepers plass i et prosjekt, om litteraturgjennomgang og erfaringer med å arbeide med prosjektbeskrivelser. I den siste delen av seminaret var det to innleveringer, som henholdsvis 5 og 7 studenter benyttet seg av.

Strykprosent og frafall

Totalt oppfylte 14 studenter studiekravet ved å levere utkast til prosjektbeskrivelse. Av disse var det fire første semesterstudenter (opptatt på master i sosiologihøsten 2007). De deltok alle på seminarets første del, og fikk tildelt veileder for videre arbeid med prosjektbeskrivelsen. I tillegg var det en student som endret sin opprinnelige plan om å ta emnet på ett semester og avsluttet etter første del. Årsaken til endringen var ikke knyttet til studiet, men endret arbeidssituasjon for øvrig.

Totalt leverte 19 studenter av 21 påmeldte prosjektbeskrivelse i løpet av høsten 2007. Av de som hadde oppfylt studiekravet våren 2007 (2 semesterstudentene på emnet) leverte samtlige 9 prosjektbeskrivelse i løpet av høsten 2007. En av disse strøk. Vedkommende deltok en gang på seminaret første del. Av de som gjennomførte sos340 på et semester (9 studenter) sto 8, mens en strøk. Den som strøk deltok ikke i seminarets andre del. 

To oppmeldte studenter leverte ikke prosjektbeskrivelse. Den ene av disse var studenten som endret planer på grunn av økt arbeidsbelastning utenfor studiene, mens den andre ikke deltok i undervisningen høsten 2007 og dermed sannsynligvis har kuttet ut emnet på et tidlig tidspunkt.

Karakterfordeling

Prosjektbeskrivelsen evalueres med godkjent/ikke godkjent, og spørsmålet om bruken av karakterskalaen er dermed ikke aktuelt. 

Studieinformasjon og dokumentasjon

Den skriftlige informasjonen til studentene har i hovedsak blitt gitt gjennom studentportalen. All nødvendig informasjon om emnet (frister, program, overhead brukt på forelesningen og utkast) har blitt lagt ut der. For dokumentasjon se studentportalen. I tillegg til meldinger på studentportalen har studentene også fått tilsendt informasjon som e-post når det har vært informasjon av spesiell karakter og nødvendig med særlig oppfølging av enkeltstudenter

Tilgang til relevant litteratur

Litteraturen på emnet har vært tilgjengelig på Studia, og emneansvarlig har ikke hørt om noen som har hatt problemer i den sammenheng.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forhold

Ressursene som har vært knyttet til emnet har vært bra. I tillegg til emneansvarlig har en annen faglærer deltatt på 4 av samlingene. Dette har gjort det mulig å dele gruppen i to, og gi mer detaljerte kommentarer på utkastene som studentene har levert.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Metode og resultat fra studentevalueringer
Den første delen av emnet – prosjektutviklingsdelen ble evaluert ved utdeling av et spørreskjema som studentene besvarte anonymt. De 8 studentene som var til stede fikk utdelt skjemaet på den siste samlingen(16/10). 7 av disse skjemaene ble returnert til emneanvarlig. 5 av studentene tok sos340 samtidig med sos302 og sos304, mens to studenter tok 340 i tillegg til sos302, sos304 samt et valgemne. De som besvarte skjemaet hadde alle deltatt jevnlig i seminaret (to hadde vært til stede alle sju gangene, fire 6 ganger og en 5 ganger), og var generelt tilfreds med opplegget. 4 studenter synes det stemmer svært godt at opplegget har vært nyttig i forhold til å utvikle utkast til prosjektskisse og at de er fornøyd med opplegget. 2 studenter synes dette stemmer godt, mens 1 student synes disse påstandene stemmer. 

Når de ble spurt om betydningen av ulike deler av opplegget, svarte de følgende:
Innledningene på seminaret – disse synes 5 var svært viktig og 2 litt viktig
Diskusjon med andre studenter – dette synes 2 var svært viktig, 4 litt viktig og en litt uviktig
Kommentarer fra emneansvarlige – synes 5 var svært viktig og 2 litt viktig
Innlevering av utkast – var svært viktig for 6 stk, mens en synes det var litt viktig

Det er dermed en tendens til at de verdsetter kommentarer fra medstudenter litt mindre enn de øvrige delene av opplegget.

Med hensyn til informasjon har 3 av studentene besøkt nettsiden på studentportalen daglig, mens de 4 øvrige har vært innom nettstedet hver uke. De oppfatter informasjonen på emnet som svært god (5 stk) eller ganske god (2 stk).

Når det gjelder kurslitteraturen hadde 4 lest noe og 1 en del i Blaikie, mens kun en hadde lest Everett og Furseth, samt Alver og Øyens bok. 3 oppga å ha lest Hans-Tore Hansens råd og retningslinjer grundig. Dette betyr at studentene har lest relativt lite i midten av oktober, og det gjenspeilet seg også i hvilket utbytte de hadde hatt av lesingen. Når det gjaldt lesingen kommenterte en student: ”Litt mye å lese i tillegg til det vi skal skrive om”. 

Av øvrige tilbakemeldinger kom følgende innspill:
- Synes kurset har vært meget nyttig og godt organisert. Har hatt stort utbytte og ville hatt mye større problemer med å begynne på en oppgave uten kurset
- Jeg har satt stor pris på tilbakemeldingen fra emneansvarlige. De har hatt en intuitiv forståelse av hvilke problemer jeg sliter med, bekymring om prosjektet og jeg var også imponert over at de kjente alle navnene våre
- Dette kurset har vært utrolig nyttig for utviklingen av skissen. Det har vært bra å få tilbakemelding jevnlig
- Jeg er veldig fornøyd med dette kurset. Jeg synes de emneansvarlige er veldig flinke til å hjelpe oss videre. Opplegget med innlevering av utkast er veldig bra. 
- Jeg synes det virket som et krevende kurs å ta førstesemester. Men ble beroliget av emneansvarlig angående dette, noe som gjorde det mulig for meg å komme langt på første semester. Det er mye å gjøre i andre fag på første semester, så det er fint å ufarliggjøre den første delen av dette kurset litt.
- For meg var det viktig å bli ”presset” til å komme tidlig i gang. På grunn av mye å gjøre på de andre emnene, har jeg ikke lest nok til at faget foreløpig har gitt det utbytte det kunne ha hatt.

Den siste delen av seminaret ble diskutert med studentene på den siste samlingen (4/12). På grunn av tidsmangel var dette en kort diskusjon, men tilbakemeldingen var entydig at de fem som var til stedet oppfattet dette som et viktig bidrag til å bli ferdig med prosjektbeskrivelsen og at det var nyttig å få innspill på utkast og ha klare frister i arbeidet. De mente også at hva som ble tatt opp, nødvendigvis burde være tilpasset behovene til deltakerne.

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Dette semesteret ble det gjort to endringer i forhold til tidligere opplegg:
- undervisningen på emnet ble delt i to bolker – prosjektutvikling og prosjektbeskrivelsesseminar
- opplegget ble i tillegg forsterket på ulike måter; to faglærere, utvidet tid slik at innledninger ble etterfylt av gruppearbeid knyttet til eget prosjektutviklingsarbeid og generelt mer tid til gruppediskusjoner, emneansvarlig deltok på alle samlinger, samt at det ble innført 5 innleveringer i løpet av semesteret på studentportalen. 

I all hovedsak ser det ut til at grepet med å dele sos340 i to deler som avsluttes henholdsvis med innlevering av utkast til prosjektskisse (studiekravet) og prosjektbeskrivelse (eksamen) har fungert bra. Gjennom opplegget var det lett å formidle intensjonen om at arbeidet med emnet skulle ta to semestre til studentene, og inntrykket er at det har vært mindre usikkerhet rundt opplegget enn tidligere. Samtlige første semester studenter som deltok på sos340 oppfylte studiekravet og fikk oppnevnt veileder. Dette krevde en del personlig oppfølging, for det var tydelig at opplegget på slutten konkurrerte sterkt med andre opplegg. To studenter tok dermed kontakt for å spørre om det ikke var best å trekke seg, men begge fullførte etter en diskusjon av deres situasjon. I tillegg var det tydelig at andre del også fylte et behov blant studentene som deltok denne høsten. Samtidig er det grunn til å merke seg at opplegget ikke ble prøvd ut i forhold til den egentlige målgruppen. Av studentene som deltok i andre del var det bare en som var i denne situasjonen (jobbet med beskrivelsen i andre semester). De øvrige tok sos340 på et semester. De øvrige som oppfylte studiekravet på sos340 våren 2007, hadde dermed enten levert prosjektbeskrivelse tidligere eller oppfattet ikke tilbudet som relevant. Det er vanskelig å si hvorfor. Det kan ha å gjøre med at de ikke var forespeilet denne typen opplegg da de tok sos340 våren 2007 og dermed hadde lagt opp arbeidet annerledes, at individuell veiledning gjorde at de ikke hadde behov for oppfølging eller at tidspunkt og utformingen av høstens opplegg ikke var attraktivt for dem. Videre må en dermed fortløpende vurdere opplegget når det får tid til å ”sette seg.”

Når det gjaldt forsterkningen av opplegget (mer bruk av tid, flere faglærere og innleveringer) var dette vellykket i den forstand at mange studenter har deltatt jevnt på seminaret. Mange benyttet seg også av anledningen til å levere skriftlige utkast. Opplegget med jevnlige skriftlige utkast har holdt et jevnt trykk på arbeidet, som tydeligvis også studentene setter pris på. Det har bidratt til at diskusjonene og innlegg også i stor grad har kunnet relatere seg til prosjektene som studentene arbeider med. I tillegg har skriftlige innleveringer på nettet også gjort at studenter som av ulike grunner ikke har kunnet delta på seminaret har kommunisert med gruppen og emneansvarlig. Det å være to faglærere var en forutsetning for å gjennomføre gruppearbeid med to grupper. Oppmøtet på samlingene har vært bra, og en vesentlig faktor her kan være at emneansvarlig har deltatt på samlingene og slik sett bidratt til å samkjøre opplegget. Samtidig er det en utfordring at studentene i liten grad opplever å ha tid til å prioritere lesing i forbindelse både med prosjektutviklingsseminaret og det temaet de arbeider med for masterprosjektet.

Ved videre utvikling av emnet er det en utfordring å heve kvaliteten på prosjektbeskrivelsene. Selv om mange av prosjektbeskrivelsene som er godkjent holder et bra nivå, er det også liten tvil om at det her er forbedringspotensial. Et bedre arbeid i denne fasen kan gjøre flere studenter bedre rustet når de skal ta fatt på masteroppgavearbeidet. I tillegg er det også en utfordring å samkjøre sos340 med det andre studieopplegget på master.