BAPS-AOP - studieprogramrapport 2007 vår

Studieprogramleders vurderinger

Studieprogrammet; profil, struktur, forekomst av felles undervisning og emner spesielt utviklet for studieprogrammet, faglig- sosiale aktiviteter

Studieprogrammet har våren 2007 hatt samme profil og struktur som tidligere vårsemester. Emnene PSYK106, PSYK200 og PSYK2001 har blitt avviklet. 

Praktisk gjennomføring

Den overordnede gjennomføring av de to programmer har fungert tilfredsstillende. Det har blitt avholdt regulære møter i programstyret (3 stk.), inkl. med programevaluatør Astrid Richardsen. Administrasjon av programmene har fungert godt, i stor utstrekninng med lokal administrativ støtte. 

Søkertall per studieplass, gjennomføring, strykprosent og frafall

De angjeldende kurser er for viderkommende eller avsluttende studenter. Søkertall til studiet har i denne forbindelse ikke relevans.


Den praktiske gjennomføringen har i det stor og hele gått bra, med begrenset omrokkeringer av forelesinger og ingen frafall av forelesinger.

Strykprosenten for de tre emner har vært meget lav; nærmere bestemt 0% på PSYK201, 3% på PSYK200 og 6% på PSYK106. Frafallet har også vært begrenset. Alle oppmeldte møtte på PSYK201, på PSYK200 møtte 36 av 41 oppmeldte, mens tallene for PSYK106 er 144 møtt av 190 oppmeldte.   

Karakterfordeling

Karakterfordelingene viser meget gode resultater på de angjeldende emner; PSYK201: A-8, B-14, C-4, D-4, E-1;PSYK200:A-3, B-11, C-10, D-10, E-1; og for PSYK106 A-12, B-31, C-49, D-33, E-11

Ressurstilgang

Ressurstilgang i forhold til undervisning og administrasjon av denne har vært tilfredsstillende. 

Kommentar til studentevalueringene inkl. opplysninger om studentene opplever kullfølelse

Evaluering av de tre emner viser at studentene gjennomgående er fornøyde. Spesielt synes det som at den nye organiseringen og gjennomføringen av seminargrupper på PSYK106 har vært en klar kvalitetsheving.   

PÅ PSYK200 og PSYK201 er det de samme studenter som går. Gjennom en rekke gruppeaktiviteter har en her bygget opp godt samhold innad i gruppen. 

Det bør vurderes om studentene på et tidligere tidspunkt skal få tildelt veileder på PSYK201.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieinformasjon og informasjon om undervisning på den tre emner, er er blitt løpende oppdatert i Studentportalen. 

Tilgang til relevant litteratur

Aktuell litteratur i form av bøker og kompendier har vært tilgjengelige på Studia.

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Samlet sett fremstår planlegging, gjennomføring og resultater for de tre emner som fullt ut tilfredsstillende.

Det bør vurderes om studentene på et tidligere tidspunkt skal få tildelt veileder på PSYK201. På PSYK200 er det behov for å vurdere revisjon av deler av pensum og organisering i blokker.

Det fysisk-kjemiske arbeidsmiljøet i Christies gt. 12 er lite tilfredsstillende. Renhold fremstår som sporadisk og i lange perioder flyter det av boss i undervisningsrom, korridorer og fellesrom .