BAPS-PSYK - studieprogramrapport 2007 vår

Studieprogramleders vurderinger

Studieprogrammet; profil, struktur, forekomst av felles undervisning og emner spesielt utviklet for studieprogrammet, faglig- sosiale aktiviteter

Bachelorgraden i Generell psykologi er en 3-årig grad hvor studentene kvalifiserer seg i generell teoretisk psykologi. Det er 4 emner som er utviklet spesielt for dette kurset, psyk207 og psyk208, psyk 202 og psyk250.

Praktisk gjennomføring

2006-7 var andre år med bachelorgrad i generell psykologi ved UiB. Det har vært undervisning i emnene Psyk107, Psyk108 (høsten 2006) og psyk 202 og 250 (våren 2007). Exfac, psyk100, psyk101, psyk102) har mottatt stor grad av oppmerksomhet i tilknytning til langsiktig satsing på denne gruppen studenter, men særlig har det vært fokusert på ulike oppgaver i forbindelse med kursene psyk100, psyk101, psyk102. Programsensor har bidratt ved å delta på møte pu arangerte om pensumrevisjon ("Pensumkonferansen, 10.05.07"). All undervisning og alle seminarer ble holdt etter planen.

Søkertall per studieplass, gjennomføring, strykprosent og frafall


EMNE/SEMESTER	H-03	V-04	H-04	V-05	H-05	V-06	H-06	V-07
EXFAC03P	46%	45%	32%	37%	21%	32%	18%	24%
PSYK100	26%	42%	37%	37%	32%	22%	28%	24%
PSYK101	-	27%	24%	26%	24%	16%	13%	22%
PSYK102	-	30%	18%	34%	15%	18%	18%	13%
Gjennomsnitt		36%	27,5%	33,5%	23%	22%	19,5%	20,7


Det er ingen stryuk på 200 fagene

Karakterfordeling

Vi har gjennomført studier som viser at karakterfastsettingen er pålitelig på lavere grad (se tilgang til relevant litteratur nedenfor). Programsensor har også vurdert nivået på besvarelsene og karakterfastsettelsen (se programsensors rapport for 2006).

Ressurstilgang

Det er ikke tildelt nye midler til kvalitetsutviking og kvalitetssikring for lavere grad i år

Kommentar til studentevalueringene inkl. opplysninger om studentene opplever kullfølelse

Jeg kjenner ikke til resultatene av studentevalueringene våren 2007

Studieinformasjon og dokumentasjon

Standardisering av arbeidsseminarinnhold med opplæring av seminarledere ble igangsatt 06. Dette standardiseringsinitiativet fortsatte våren 07, oig vil fotsette i en kontinuerlig prosess.  Høsten 07 vil også Exfac seminarene bli omfattet av dette arbeidet. Opprettet eget nettsted for akademisk skriving (Arbeidsgruppen for dette prosjektet bestod av . Ståle Pallesen (ISP) Svein Larsen (ISP) og Kjersti Breivega (HF)). Det nye evalueringsskjemaet for "oppplevd studiekvalitet" ble utarbeidet i 2006, men jeg har ikke tilgang til opplysninger om hvordan dette skjemaet ble brukt i vårterminen 2007.

Tilgang til relevant litteratur

All pensumlitteratur var tilgjengelig. Relevant studentlitteratur var tilgjengelig til avtalte tider med de aktuelle forlagene. Universitetsbiblioteket er tilgjengelig og imøtekommende for våre  behov.

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Også for inneværende år har tilbakemeldingene vært positive. Men det er ingen grunntil å ta vekk fokus på kvalitetssikring og forbedring. Det er Studieprogramleders oppfatning at det akademiske skrivetreningsprogrammet bør evalueres, og muligens videreutvikles. Det er stort potensiale i dette programmet til å danne grunnlag for et mere generelt skrivetreningsprogram innrettet mot alle nivåer på psykologisk utdannelse, men det er kanskje særlig vikitig nå å utvikle et slikt nettbasert opplegg retteet særlig mot BA-gradene. Det er tenkelig at kurslederne (særlig på psyk207, psyk208, psyk202) kan fokusere på mer åpne og muntlige evalueringer i tillegg til de mer strukturerte (spørreskjema baserte) evalueringene som studieevalueringsprosjektet la opp til, fordi slike evalueringer gir studenten mulighet til å bli hørt, de virker mer nære og menneskelige, og de gir muligheter for studentene til å uttrykke meninger som ikke omfattes av spørreskjemaet. På den annen side må det gjøres en innsats for å styrke den kvantitative evalueringen, gjennom at man systematisk benytter seg av de skjkema for slik evaluering som ble rapporter t i Larsen og Skogstads rapport (dsesember 2007). Det bør bevilges midler til kvalitetsutviking og standardisering av Exfac seminarene, til utvikling av nettbasert skrivetrenings for BA gradene, og til utprøving av flervalgsprøveprosjektet.