PRPSYK - studieprogramrapport 2007 vår

Studieprogramleders vurderinger

Studieprogrammet; profil, struktur, forekomst av felles undervisning og emner spesielt utviklet for studieprogrammet, faglig- sosiale aktiviteter

Hele rapporten føres inn i siste felt, "studieprogramleders samlede vurderinger".

Praktisk gjennomføringSøkertall per studieplass, gjennomføring, strykprosent og frafallKarakterfordelingRessurstilgangKommentar til studentevalueringene inkl. opplysninger om studentene opplever kullfølelseStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturStudieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Programrapport 2006-2007, profesjonsutvalget.

Programutvalget för profesjonsstudiet reorganiserades från 1 augusti 2007 i samband med Psykologisk Fakultetets reorganisering utan institutt. Utvalget är omgjort till ett programstyre med ökat delegerat ansvar för bla resurser, ekonomi och studieplaner. Det nya styret rapporterar som tidigare till KUE. Det nya styret utökas med en person till 5 vitenskapliga, två av dessa har ledaransvar och de tre andra har specifikt ansvar för fagområdena biologisk psykologi, samfunnspsykologi och klinisk psykologi. Vidare har det administrativa stödet utökats till två personer. 

En konsekvens av att instituttsnivån försvunnit är att gamla arbetsrutiner må förändras, när ansvarliga för undervisningen inte längre skall förhålla sig till sitt institutt, utan till programstyret. Denna process har pågått sedan etableringen för två år sedan och vårt intryck från den gånga perioden har varit positiv och utvalget menar detta kommer att förändras och lösas över tid.

I utvalgets möten har saker av principiell karaktär behandlats, vilket betyder att antalet möten har varit få. Saker av mindre principiell karaktär och hastesaker har diskuterats och avgjorts på e-mail, samt delegerats till leder. Detta gäller speciellt inpassningssaker.

I förhållande till utvalgets mandat har följande saker tagits upp:
Utvalget har haft 5 möten undervisningsåret 2006-2007:

1.	Internationalisering. 
a.	Antalet inkomna utväxlingsstudenter totalt på DPF underperioden är 78, tjugo av dessa kom från Australia (V07) och deltok på ett kortutväxlingprogram. Detta är ett resultat av ett samarbete mellan Monash University, Macquarie University och DPF ved programutvalget. Detta avtal gör att våra studenter kan få undervisningstillbud vid dessa universitetet utan betalning av skolepengar. Den koncentrerade engelspråkliga undervisning har kommit istånd tack vare stor insats och flexibilitet från de aktuella fagmiljöerna. Vi hade våra första autraliska studenter våren 2007 och fick en mycket god tillbakamelding och planlägger ett nytt upplägg för våren 2008 efter önskan från våra samarbetspartner. 
b.	Fakultetets administrative internasjonale koordinator (som ochså er sekretär i utvalget) var på en sonderingresa till England och det resulterade i avtaler med det psykologiska miljöet i Leeds och Department of Human Communication Sciences ved Univeristy of Sheffield.
c.	Totalt reste 40 av professionsstudenterna på utväxling till Europa, medan andra har varit i Syd-amerika, Australien, Singapore och Sydafrika. För att så många studenter skall kunna resa må utvalgets ledare och internasjonal koordinator kontinuerlig arbeta med förhandsgodkänning av de utländska kurserna och det bygger på stor egeninsats från studenterna. Detta är ett arbete som sker fortlöpande, samt involverar emneansvarliga i fagmiljöerna och tar mycket tid att följa upp.

2.	Inpassningssaker
a.	Det är stor variation i antalet inpassningssaker till professionsstudiet. Under våren hade vi fyra inpassningssaker från studenter med examena från NTNU. Hösten 2006 var det flera saker med inpassning av norska studenter med utländska studier. 
b.	I samband med inpassning och upptags söknader är det ett problem med studenter, som tagit kurser vid svenska universitet. Där ges bara karaktärerna icke godkänt, godkänt och väl godkänt. Det betyder att vid upptag kan vi inte vurdera graderingen av karaktären på lik linje med vårt studiepoängsystem, vilket gör att vi må avslå ansöknader på det grundlaget.
c.	Utvalget får många söknader från studenter vid andra fakultet på universitetet med önskan att delta på enkelte av våra kurser. Dessa avslås mot bakgrund programmets helhetliga integrerade karaktär. Utländska studenter behandlas som enkeltsaker.
3.	Säkra ämneevaluering
a.	Utvalget har infört en rullerande plan för evaluering av kurser, vilket innebär att ca 8 kurser evalueras varje semester och tillgodoser kravet om att alla kurser skall evalueras vart 3dje år. På grund av mängden av kurser görs detta elektronisk med det etablerade evalueringsverktyget. Detta fungerar tillfredställande. I tillägg kommer den rutinmässiga kommunikationen med studenterna varje semester.
b.	I det elektroniska rapporteringsystemet vill utvalget igen föreslå en specifik punkt, där vi kan få specifik information om vad emneansvarliga, och speciellt studenterna menar om att kursen uppfyller de studieplanbestämda läringsmålen
4.	Uppdatering och kvalitetssäkring av kurser, undervisningsplaner etc.
a.	Utvalget har speciellt fokuserat på problem i samband med examen, härunder också sensorkvalifikationer och litteratur. Detta följs nu upp av en rapport från programsensorerna. De elektroniska evalueringsrapporterna är också goda verktyg för att kvalitetssäkra undervisningen. Speciellt i de rapporter där speciella problem synliggöres och tilltagen för att lösa dem. 
b.	Alla undervisningsplaner ligger på studentportalen, så det är lätt att få en översikt över dessa.
c.	Utvalgets ledare sitter i kommitteen, reviderar studieplanen.
d.	Reglement för inleverering av hovedoppgaven för andra gången har utarbetats.
5.	Information och rekrytering.		
a.	Studentporttalen synes fungera bra lokalt, men är fortfarande lite ägnat att presentera undervisningstillbudet för ett bredare och internationellt publikum. Detta har tidigare påpekats i programsensorernas rapport. 
b.	Programutvalgets sekreterare har varit en aktiv bidragsytare till olika informations broschyrer, samt deltagit på olika arrangemang om undervisning
c.	Det är inga problem med rekrytering. Antal ansökningar till professionsstudiets 36 platser är stort. Vid upptaget till hösten 2007 sökte 364 studenter om upptag, vilket innebär att 10 % kommer in. Den nedre karaktär gränsen är 4,5 vilket innebär 20 stp A och 20 stp B. 
6.	Fellesmöte för lärare
a.	Vi har avhållit ett fellesmöte för programmets emneansvarliga och administrativt ansvarliga. Tema var implikationer och status av organisations revisionen.
7.	Orienteringsmöte för programmets nya studenter.
a.	Dekana har en bred genomgång av psykologprofessionen och speciellt etiska utfordringar som student, fakultetsdirektören orienterar om den administrativa organistionen av fakultet och ledaren för utvalget orienterar rammar runt utdanningen och något om studiets struktur. Därefter orienterar en representant för SU om studentaktiviteter och utvalgets sekretär om del viktiga praktiska saker. Orienteringsmötet avslutas med att studenterna inviteras till lunch. Efter lunchen övertar äldre studenter med ett eget program.
8.	Undervisningspris
a.	Utvalget har under hösten genom studentrepresentanterna prövat att engagera studenterna i att föreslå kandidater till prisen.
9.	Genomföring av examen
a.	Program sensorerna har fått i uppdrag att genomföra en bred evaluering av våra examensrutinen. Vi kommer tillbaka till detta senare.
b.	Rutiner i samband med avslutande skriftlig examen har nu blivit preciserade.
c.	Hovedoppgaven kan nu lämnas in i artikelform. Två artiklar blev i vår vurderade.
d.	För att vedlikehålla kvaliteten på semesteroppgaverna blev det föreslått införing av karaktärer
10.	Säkra resultatkrav
a.	Genomföringsprocenten är hög (>90%), samt ett lite frafall från studierna. Mot bakgrund av detta  har denna punkt inte varit prioriterad i nuvarande period.

Vurdering av studieprogrammet.
1.	Emnerapporterna visar att genomföringen av undervisningen är lite problematisk. Studenterna är generellt sätt positiva till undervisning och kommer med konkreta tilltag, som följs upp av fagmiljöerna. Med få undantag kan detta lösas oproblematiskt. Vid årets evaluering av två semesteroppgavekurser påpekar emneansvarlig att det kan vara problem att skaffa vägledare, speciellt till empiriska oppgaver.
2.	Utan undantag får vi mycket positiv tillbakamelding om ändamålsenliga lokaler, som är gott försedda med adekvat utrustning. En del tillbaka melding om liten tillgång till grupprum.
3.	Utvalget har inte följt upp undervisarna direkt. Genomgående evaluerar studenterna undervisning som god med engagerade och goda lärare. Speciella problem har inte rapporterats till utvalget utan har lösts i fagmiljöet. Från en kurs merkes att man bör bruka externa lärare på tema som förutsätter närhet till praxis och som interna föreläsare saknar.
4.	Studentevalueringar har genomförts på profesjonsstudiet i många år. Dessa har följts upp i fagmiljöerna med konkreta tilltag. Genom den elektroniska rapporteringen av utvalda ämnen, så kommer dessa nu upp på utvalgets möten, där de förslagna tilltagen värderas. Det är därför för tidigt att ge en detaljerad rapport om detta, men utvalget följer upp med kontakt med emneansvarlig och fagmiljöerna. Det ändringsförslag som föreslås är oftas av mindre organisatorisk karaktär, som enkelt löses av emneansvarlig och fagmiljöerna, där utvalget ansvarar för uppföljning.
5.	Program sensorerna har under perioden gjort en genomgång av examensrelaterade utfordringar. Denna rapport skall genomgås vid en senare tidpunkt.
6.	Utvalget har ett överordnat ansvar för hela undervisningsprogrammet ligger allt tillrätta för en bättre översikt, samordning och integration av av undervisningen. Vår erfarenhet är att utvalgets ansvarsområde är omfattande och att det är mycket svårt att få en översikt, eftersom professionsstudiet består av mer än 50 kurser med ofta vitt skilda fagligt innehåll och målsättning. Genom den nya organisationen och fördelning av arbetsuppgifter hoppas vi förbättra situationen. Kontakten med utvalget för Bachelor i Generell Psykologi, är god, speciellt i samband av vurdering av kurser i samband med inpassning. 
7.	I samband med omläggningen av den nya fakultetsorganiseringen räknar vi med en del praktiska utfordringar i löpet av hösten, men de förväntar vi kan lösas när de eventuellt dyker upp. Ett gott verktyg för detta är slutrapporten till ’iverksettingskomiteen’, och det administrativa stödet från hela studiesektion och dess ledare
För Programutvalget for Profesjonsstudiet

Håkan Sundberg
leder